กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
:: (ฉบับที่ 275) พ.ศ. 2546
:: เรื่อง สุรา (ฉบับที่ 2) ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องสุรา
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 6 (3) (4) (5) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ของ ข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 272) พ.ศ. 2546 เรื่อง สุรา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) ข้อความบนฉลากตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา หรือประกาศกรมสรรพสามิต ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
"(2) ข้อความ "คำเตือน : ห้ามจำหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
: การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง
: เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรดื่ม"เป็นภาษาไทย โดยใช้ตัวอักษรเส้นทึบขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร อยู่ในกรอบที่แยกส่วนจากข้อความอื่น สีของกรอบและข้อความตัดกับสีพื้นของฉลากจนอ่านได้ชัดเจน"
ข้อ 2 สุราที่ผลิตหรือนำเข้าก่อนวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2547 ให้ยังคงใช้ฉลากเดิมต่อไปได้
ข้อ 3[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update