กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
:: (ฉบับที่ 278) พ.ศ. 2546
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 11 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 258) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2545 ออกตามข้อความในพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 11 ให้ข้าราชการสังกัด กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
(1) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(2) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(3) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
(4) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
(5) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
(6) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าว
(7) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่
(8) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
(9) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง
(10) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหม่อนไหม
(11) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
(12) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต
(13) ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตรนานาชาติ
(14) ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรม
(15) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(16) ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์พืช
(17) เลขานุการกรม
(18) นักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช สำนักวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว สถาบันวิจัยพืชไร่ สถาบันวิจัยพืชสวน สถาบันวิจัยยาง สถาบันวิจัยหม่อนไหม สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตร และกองคุ้มครองพันธุ์พืช ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
(19) นักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช สำนักวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว สถาบันวิจัยพืชไร่ สถาบันวิจัยพืชสวน สถาบันวิจัยยาง สถาบันวิจัยหม่อนไหม ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
(20) เจ้าพนักงานการเกษตร สังกัดสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรสถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตร และกองคุ้มครองพันธุ์พืช ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
(21) เจ้าหน้าที่การเกษตร สังกัดสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตร และกองคุ้มครองพันธุ์พืช ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
(22) นิติกร สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 270) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2546 ออกตามข้อความในพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 เฉพาะที่ยกเลิก ข้อ 12 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 258) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2545 ออกตามข้อความในพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 12 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 ในเขตกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ
(1) ผู้อำนวยการสำนักอนามัย
(2) รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย
(3) ผู้อำนวยการเขต
(4) ผู้อำนวยการกองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย
(5) ผู้อำนวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย
(6) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสาธารณสุข สำนักอนามัย
(7) ผู้อำนวยการกองชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย
(8) ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม สำนักอนามัย
(9) ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมายให้ช่วยสั่งราชการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
(10) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
(11) นักอาชีวอนามัย กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย
(12) นักวิชาการสุขาภิบาล กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย
(13) นักวิชาการสุขาภิบาล สำนักงานเขต
(14) เจ้าหน้าที่อนามัย ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป เฉพาะเขตที่ยังไม่มีนักวิชาการสุขาภิบาล
(15) นายสัตวแพทย์ กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
(16) นักโภชนาการ กองส่งเสริมสาธารณสุข สำนักอนามัย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
(17) นักเทคนิคการแพทย์ กองชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
(18) เภสัชกร สำนักอนามัย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป"
ข้อ 3 ให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์ สัตว์น้ำ พืช สัตว์แปรรูป สัตว์น้ำแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากพืช
(1) ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(2) รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(3) ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ
(4) ผู้อำนวยการสำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ
(5) นักวิชาการมาตรฐานตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
ประกาศฯ ฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update