กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
:: (ฉบับที่ 279) พ.ศ. 2546
:: เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 271) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-2

ด้วยปรากฏว่ามีปัญหาการแพร่ระบาดของโรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy) ชื่อย่อว่า BSE ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 271) พ.ศ. 2546 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 260) พ.ศ. 2545 เพื่อเพิ่มประเทศที่มีความเสี่ยงจากการเกิดโรควัวบ้า
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของ ข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 260) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 271) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) เนื้อโคและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโคที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศที่มีความเสี่ยงจากการเกิดโรควัวบ้า (BSE) ได้แก่ สหราชอาณาจักร โปรตุเกส ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก อิตาลี ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก สเปน สาธารณรัฐเช็ก กรีซ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐสโลวีเนีย สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐฟินแลนด์ รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐโปแลนด์ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ยกเว้น
(1.1) นมและผลิตภัณฑ์นม
(1.2) เจลาตินและคอลลาเจนที่ทำจากหนัง ซึ่งมีหนังสือรับรองว่าเป็นเจลาตินหรือคอลลาเจนที่ทำจากหนังและปลอดภัยต่อการบริโภค จากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต เจลาติน หรือคอลลาเจน หรือสถาบันเอกชนที่รับรองโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต เจลาติน หรือคอลลาเจนแล้วแต่กรณี"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update