กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8  
   

:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
:: (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2546
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย ข้อที่ 1-8

เนื่องด้วยได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตาม พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชกำหนด ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ที่ได้มีการประกาศแต่งตั้งไปแล้วนั้นจึงไม่เป็นปัจจุบัน สมควรประกาศตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายดังกล่าวขึ้นใหม่ เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 31 แห่งพระราชกำหนด ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประกาศเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2541 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนด ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2541
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2541 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนด ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2541
ข้อ 2 ให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
(1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(2) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(4) สาธารณสุขนิเทศก์
(5) อธิบดีกรมการแพทย์
(6) รองอธิบดีกรมการแพทย์
(7) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(8) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(9) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(10) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(11) อธิบดีกรมสุขภาพจิต
(12) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
(13) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(14) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(15) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(16) นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(17) ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์แพทย์
(18) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(19) ผู้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(20) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(21) ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(22) ผู้อำนวยการกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(23) ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(24) ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(25) ผู้อำนวยการกองงานด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(26) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(27) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐ
(28) เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐ
(29) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป โรงพยาบาลของรัฐ
(30) เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพนักงานของรัฐตำแหน่งเภสัชกร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(31) เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิชาชีพ กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(32) เภสัชกร นักวิชาการอาหารและยา และพนักงานของรัฐตำแหน่งเภสัชกรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(33) นิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(34) เภสัชกร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(35) พนักงานของรัฐตำแหน่งเภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(36) สาธารณสุขอำเภอ/สาธารณสุขกิ่งอำเภอ
ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
(1) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(2) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
(4) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(5) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(6) เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(7) รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(8) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(9) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจโรงงาน 1-4 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(10) ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(11) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 3 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(12) นักวิชาการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(13) วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(14) นักวิทยาศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(15) นิติกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(16) อุตสาหกรรมจังหวัด
(17) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว หรือ 8 ว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
(18) เจ้าหน้าที่บริหารงานการอุตสาหกรรม 7 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ข้อ 4 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
(1) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(2) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(4) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(5) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(6) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(7) ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(8) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(9) หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(10) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตการศึกษา
(11) อธิการบดี อธิการ ผู้อำนวยการ อาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 5 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
(1) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(2) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(4) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
(5) อธิบดีกรมการปกครอง
(6) รองอธิบดีกรมการปกครอง
(7) ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
(8) ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
(9) ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนและรักษาความสงบ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
(10) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
(11) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
(12) หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มในสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
(13) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
(14) ผู้อำนวยการส่วนยุทธการและข่าว สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
(15) ผู้อำนวยการส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
(16) ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
(17) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(18) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(19) ปลัดจังหวัด
(20) หัวหน้ากลุ่มงานปกครองจังหวัด
(21) จ่าจังหวัด (หัวหน้ากลุ่มปกครองและอำนวยความเป็นธรรม)
(22) ป้องกันจังหวัด (หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง)
(23) นายอำเภอ
(24) ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
(25) ปลัดอำเภอ
(26) ปลัดเมืองพัทยา
ข้อ 6 ให้ข้าราชการตำรวจที่มียศตั้งแต่ร้องตำรวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
ข้อ 7 ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
(1) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(2) รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งราชการสำนักอนามัย
(3) ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
(4) ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(5) ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร
(6) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
(7) ผู้อำนวยการกองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(8) ผู้อำนวยการกองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(9) ผู้อำนวยการเขต กรุงเทพมหานคร
(10) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
(11) ผู้อำนวยการ อาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ในสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร
(12) ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข
(13) หัวหน้าฝ่าย สังกัดกองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(14) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
(15) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
(16) หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
ข้อ 8[1] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
:: (ลงชื่อ) พินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update