กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
:: เรื่อง ขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-8

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 วรรคสอง มาตรา 18 วรรคสอง มาตรา 20 (1) (2) และ มาตรา 44 (1) แห่งพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบด้วย มาตรา 31 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้วัตถุอันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายในข้อกำหนดการขนส่งวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ที่ไม่ปรากฏชื่อในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เฉพาะการขนส่งทางบกอยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อ 2 ให้วัตถุอันตรายตาม ข้อ 1 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2543
ข้อ 3 วัตถุอันตรายตามประกาศนี้ หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความใน มาตรา 18 วรรคสอง
ข้อ 4 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ขนส่ง ผู้ขับรถ ผู้รับ และผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2545
ข้อ 5 ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ขนส่ง และผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตาม ข้อ 4 ของประกาศฉบับนี้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 2 และ ข้อ 3 ของประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 ภายในสามร้อยหกสิบวันนับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ข้อ 6 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ขนส่ง และผู้มีไว้ในครอบครองต้องนำแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ (Fixed Tanks) ที่ใช้บรรจุวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ไปขอขึ้นทะเบียนแท็งก์ดังกล่าวที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมคำขอขึ้นทะเบียนและทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ข้อ 7 ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ขนส่ง และผู้มีไว้ในครอบครอง ที่ใช้แท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถขนส่งวัตถุอันตรายก่อนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ใช้ได้ไปจนครบสามปีปฏิทินนับจากปีที่ออกประกาศฉบับนี้ แต่ต้องปรับปรุงสภาพของแท็งก์ให้ปลอดภัยและเป็นไปตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 ยกเว้นความหนาและความสามารถในการทนความดันของผนังโครงสร้าง
แท็งก์ที่ได้ปรับปรุงสภาพแล้ว ก่อนนำไปใช้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อ 8 อุปกรณ์ความปลอดภัย ช่องเปิด วาล์วนิรภัย ท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์นิรภัยและอุปกรณ์อื่น ตลอดจนการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
ทั้งนี้ มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update