กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
:: เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการแจ้งดำเนินการ การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไข ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2543 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 วรรคสาม มาตรา 20 (5) มาตรา 36 วรรคสอง และ มาตรา 44 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2543
ข้อ 2 วัตถุอันตรายในประกาศนี้ หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบตามประกาศตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความใน มาตรา 18 วรรคสอง
ข้อ 3 ให้วัตถุอันตราย ข้อ 2 ที่มีกฎหมายใดควบคุมในเรื่องใดหรือส่วนใดอยู่แล้วได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้นหรือส่วนนั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ 4 ให้ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการค้าปลีก ที่เก็บวัตถุอันตรายชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมกันไว้ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งการดำเนินการสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตาม มาตรา 22 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือไม่ต้องขออนุญาตสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม มาตรา 23 วรรคหนึ่ง
ข้อ 5 ให้ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการใช้สอยส่วนบุคคล หรือใช้เพื่อการอุตสาหกรรม หรือที่เป็นสิ่งประกอบภายในเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีกฎหมายควบคุมการผลิต การนำเข้า หรือการขนส่งฉุกเฉินเพื่อป้องกัน บรรเทา หรือระงับอันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งการดำเนินการสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตาม มาตรา 22 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือไม่ต้องขออนุญาตสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง
ข้อ 6 ให้การมีไว้ในครอบครองและการนำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้ในกิจการของตนเองของหน่วยงานดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งการดำเนินการสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตาม มาตรา 22 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือไม่ต้องขออนุญาตสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม มาตรา 23 วรรคหนึ่ง และกรณีวัตถุอันตรายใดต้องขึ้นทะเบียนให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม มาตรา 36 วรรคสองด้วย
(1) กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย
(2) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
(3) องค์การระหว่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติ และทบวงการชำนัญพิเศษในประเทศไทย
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update