กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
:: เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (อาวุธเคมี) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 วรรคสาม และ มาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 วัตถุอันตรายตามประกาศนี้ หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความใน มาตรา 18 วรรคสอง
ข้อ 2 ให้การนำเข้ามาเพื่อผลิต หรือมีไว้ในครอบครอบเพื่อใช้ วัตถุอันตรายที่มีรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ สภากาชาดไทย และองค์การห้ามอาวุธเคมี ที่มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย การแพทย์ เภสัชกรรม หรือความมุ่งประสงค์ในการป้องกันตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี และต้องไม่นำเข้ามาเพื่อพัฒนา ผลิต สะสม หรือใช้เป็นอาวุธเคมี หรือเตรียมการเพื่อใช้อาวุธเคมี ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ข้อ 3 การได้รับการยกเว้นตาม ข้อ 2 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน โดยให้ยื่นคำขอตามแนบท้ายประกาศนี้
หนังสือให้ความเห็นชอบให้ใช้ตามแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 ให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ สภากาชาดไทย และองค์การห้ามอาวุธเคมี ที่ได้รับความเห็นชอบตาม ข้อ 3 แจ้งชื่อวัตถุอันตราย สูตร และอัตราส่วน ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต วัตถุประสงค์ในการใช้ ปริมาณ รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะ ประเทศทางผ่าน ด่านศุลกากรที่นำเข้า ชนิดและขนาดของภาชนะที่บรรจุ วัน เดือน ปี ที่นำเข้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวันหลังจากการนำเข้า และการนำเข้าหรือการมีไว้ในครอบครองในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ให้แจ้งปริมาณที่ใช้ ปริมาณคงเหลือของวัตถุอันตรายภายในเดือนกรกฎาคมของปีนั้น การนำเข้าหรือการมีไว้ในครอบครองในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ให้แจ้งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update