กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
:: เรื่อง สิ้นสุดการชำระบัญชีขององค์การเหมืองแร่ในทะเล

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตาม มาตรา 8 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกา ยุบเลิกองค์การเหมืองแร่ในทะเล พ.ศ. 2540 ที่กำหนดว่า "เมื่อเสร็จการชำระบัญชีแล้ว ให้คณะกรรมการผู้ชำระบัญชีเสนอรายงานการชำระบัญชีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วว่าการชำระบัญชีนั้นได้ดำเนินไปอย่างใด และได้จัดการทรัพย์สินขององค์การเหมืองแร่ในทะเลไปประการใด ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่ออนุมัติภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่เสร็จการชำระบัญชี รายงานการชำระบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอนุมัติแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ถือวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชี"
บัดนี้ คณะกรรมการผู้ชำระบัญชีขององค์การเหมืองแร่ในทะเลได้เสร็จการชำระบัญชี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุมัติรายงานการชำระบัญชีของคณะกรรมการผู้ชำระบัญชีขององค์การเหมือแร่ในทะเลแล้ว
จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน


:: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2547
:: (ลงชื่อ) มนู เลียวไพโรจน์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update