กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
:: ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
:: เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เพื่อเสนอคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้


ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายเหตุ

 1. กุ้งกระป๋อง (มอก. 264)
 2. กลูโคสซีรัป (มอก. 268)
 3. เนื้อมะพร้าวแห้ง (มอก. 269)
 4. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (มอก. 271)
 5. กากเนื้อมะพร้าวแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (มอก. 275)
 6. คอร์นบีฟกระป๋อง (มอก. 282)
 7. เนื้อปูกระป๋อง (มอก. 292)
 8. พริกไทย (มอก. 297)
 9. มะเขือเทศเข้มข้น ในภาชนะบรรจุ (มอก. 305)
 10. เนื้อมะพร้าวอบแห้ง (มอก. 320)
 11. สับปะรดเยือกแข็ง (มอก. 425)
 12. ปลาหมึกเยือกแข็ง (มอก. 428)
 13. น้ำพริกแกง (มอก. 429)
 14. หอยลายกระป๋อง (มอก. 430)
 15. ปลาหมึกกระป๋อง (มอก. 434)


1. สถาบันอาหาร
1. สถาบันอาหาร
1. สถาบันอาหาร
1. สถาบันอาหาร
1. สถาบันอาหาร
1. สถาบันอาหาร
1. สถาบันอาหาร
1. สถาบันอาหาร
1. สถาบันอาหาร
1. สถาบันอาหาร
1. สถาบันอาหาร
1. สถาบันอาหาร
1. สถาบันอาหาร
1. สถาบันอาหาร
1. สถาบันอาหาร


เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

:: ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update