กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
:: ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
:: เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 833 (พ.ศ. 2527) ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2527 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไปแล้ว นั้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังต่อไปนี้


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มาตรฐาน รายละเอียดการตรวจสอบ อัตราค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่าง 1 ชุด (บาท) หมายเหตุ
 1. กระเบื้องดินเผาโมเสก  มอก. 38-2531  การลอกออกได้ง่ายเมื่อถูกน้ำ  200  
 การติดแน่น
     วัสดุที่ใช้ติดชิ้นกระเบื้องให้เป็นแผ่นกระเบื้อง
 200
 พื้นที่แผ่นกระเบื้อง  300
 ลักษณะทั่วไป  400
 ขนาด : ความกว้าง,ความยาว,ความหนา  500
 ความบิดเบี้ยว  500
 การดูดซึมน้ำ  600
 ความราน : ชนิดเคลือบ  600
 ความทนทานต่อสารเคมี  ความทนกรด  500
 ความทนด่าง  500
 การขัดสี  500
:: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update