กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมศุลกากร
:: ที่ 52/2546
:: เรื่อง กำหนดเขตจอดเรือ

ตามที่ได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ 109 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 กำหนดท่าหรือที่เชียงแสน เป็นท่าหรือที่สำหรับการนำของเข้า หรือส่งออกของและเป็นท่าหรือที่สำหรับส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้า หรือของที่มีทัณฑ์บนสำหรับของทุกประเภท และตามที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ได้มอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารจัดการทำแผนปฏิบัติการการใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือเชียงแสน นั้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 กรมศุลกากรจึงประกาศยกเลิกประกาศกรมศุลกากร ที่ 43/2540 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 เรื่อง กำหนดเขตจอดเรือเสียทั้งสิ้น และให้ผู้ควบคุมเรือที่ใช้ขนส่งของตามลำแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเขตแดนทางบกจอดเทียบท่าเพื่อขนของขึ้นลง ณ ด่านศุลกากรเชียงแสน ในเขตที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จากท่าเรืออำเภอเชียงแสน หน้าด่านพรมแดนไปตามริมแม่น้ำโขงจนถึงเสาหิน ห่างจากท่าเรืออำเภอเชียงแสน 300 เมตร
ทิศใต้ จากท่าเรืออำเภอเชียงแสน หน้าด่านพรมแดนไปตามริมแม่น้ำโขงจนถึงสุดเขตรั้วท่าเทียบเรือเชียงแสน ห่างจากท่าเรืออำเภอเชียงแสน 500 เมตร
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ย่อมมีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการศุลกากร ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ชวลิต เศรษฐเมธีกุล อธิบดีกรมศุลกากร 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update