กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
:: ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
:: เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 300 (พ.ศ. 2520) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2520 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไปแล้ว นั้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังต่อไปนี้


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มาตรฐาน รายละเอียดการตรวจสอบ อัตราค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่าง 1 ชุด (บาท) หมายเหตุ
 5. ลวดตาข่าย เคลือบสังกะสี  มอก. 208-2520  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด 200  
 ขนาดช่องตาข่าย 200
 ความกว้าง 200
 ความยาว 200
 การทรงตัวของตาข่าย (แบบตาหกเหลี่ยม) 200  ต่อม้วน
 ลวดที่ใช้ทำขอบตาข่ายหกเหลี่ยมสองเส้นต้องมีขนาดเดียวกัน 200
 รอยต่อ 200
 มุมระหว่างด้านประชิด (แบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน) 200
 ความยาวของปลายด้านที่ตัดผิวเคลือบ 200
 การทดสอบหาค่าแรงเฉือนต่ำสุดที่จุดเชื่อม (ประเภท ข) 400  ต่อชิ้นทดสอบ:: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update