กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
:: ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
:: เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1145 (พ.ศ. 2530) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2530 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไปแล้ว นั้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังต่อไปนี้


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มาตรฐาน รายละเอียดการตรวจสอบ อัตราค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่าง 1 ชุด (บาท) หมายเหตุ
 10. กระเบื้องดินเผาบุผนังภายใน  มอก. 613-2529  ขนาด : ความกว้าง,ความยาวและความหนา 300  
 ลักษณะทั่วไป 300
 การบิดเบี้ยว 300
 การดูดซึมน้ำ 600
 ความทนสารสารเคมี  ความทนกรด 300
 ความทนด่าง 300
 ความทนการราน : ผิวเคลือบ 300
 ความต้านทานแรงกระแทก 300
 11. กระเบื้องดินเผาบุผนังภายนอก  มอก. 614-2529  ขนาด : ความกว้าง,ความยาว และความหนา 300  
 ลักษณะทั่วไป 300
 การบิดเบี้ยว 300
 การดูดซึมน้ำ 600
 ความทนสารเคมี  ความทนกรด 300
 ความทนด่าง 300
 ความทนการราน : ผิวเคลือบ 300
 ความต้านแรงดัด 2,000
 ความทนการเปลี่ยนอุณหภูมิ โดยฉับพลัน 600
:: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update