กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
:: ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
:: เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตาม มาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20ทวิ มาตรา 21 มาตรา 21ทวิ และ มาตรา 44 (1) เฉพาะผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องหมายมาตรฐาน ตาม มาตรา 16 หรือที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาต ตาม มาตรา 20 มาตรา 20ทวิ มาตรา 21 หรือ มาตรา 21ทวิ ไว้ ดังต่อไปนี้


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มาตรฐาน รายละเอียดการตรวจสอบ อัตราค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่าง 1 ชุด (บาท) หมายเหตุ
 1. อุปกรณ์ ประกอบ ถังพักน้ำ สำหรับ โถส้วม เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ  มอก. 2064-2544  เครื่องหมายและฉลาก 200  
 ขนาด 500
 การปิดของชุดน้ำเข้า 1,000
 ความทนความดันของชุดน้ำเข้า 200
 ปริมาตรน้ำเข้าและปริมาตรน้ำออก 400
 การชะล้าง 400
 การรั่วซึม 400
 ความคงทนต่อการใช้งานของ  วาล์วบังคับด้วยลูกลอย 5,000
 วาล์วบังคับด้วยทุ่น 5,000
 วาล์วเปิดปิด 5,000
 ความคงทนต่อการใช้งาน 6,000
 2. วาล์วขับล้างสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ  มอก. 2065-2544  เครื่องหมายและฉลาก 200  
 มิติเกลียว 200
 ความทนความดัน 600
 สมรรถนะ 1,500
 การป้องกันการกระแทกของน้ำ 600
 ความคงทนต่อการใช้งาน 5,000
 3. ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ  มอก. 2066-2544  เครื่องหมายและฉลาก 200  
 ขนาด 500
 การรั่วซึม 400
 ปริมาตรน้ำต่อนาที 400
 การกระจายของน้ำ 400
 4. ก๊อกสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ  มอก. 2067-2544  เครื่องหมายและฉลาก 200  ต่อประเภทของน้ำ
 มิติ A1,A2,B,C,D,E,G 500
 ความทนความดัน 600
 ปริมาตรน้ำเข้าต่อนาที (เฉพาะก๊อกน้ำที่เปิดปิดน้ำด้วยมือ) 500
 สมรรถนะ (เฉพาะก๊อกน้ำที่เปิดน้ำด้วยมือ และปิดน้ำได้เองโดยอัตโนมัติ 1,500
 การป้องกันการกระแทกของน้ำ (เฉพาะก๊อกน้ำที่เปิดน้ำด้วยมือและปิดได้เอง) 600
 ความคงทนต่อการใช้งาน 5,000
:: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update