กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
:: ฉบับที่ 3180 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
:: เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ - อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ - อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า มาตรฐานเลขที่ มอก. 2121 - 2545 ไว้ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update