กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรุงเทพมหานคร
:: เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงบุคคโล แขวงบางยี่เรือ แขวงตลาดพลูและตั้งแขวงสำเหร่ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นต้องจัดขนาดพื้นที่แขวงของเขตธนบุรี ให้มีความเหมาะสมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ไม่เกิดความสับสนแก่ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ฉะนั้น เพื่อประโยชน์ในด้านการปกครอง การบริหาร และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงบุคคโล แขวงบางยี่เรือ แขวงตลาดพลู ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ แขวงตลาดพลู และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงบุคคโล เขตธนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 โดยกำหนดพื้นที่แขวงบุคคโล แขวงบางยี่เรือ แขวงตลาดพลู และตั้งแขวงสำเหร่ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี โดยมีรายละเอียดพื้นที่แขวง ดังนี้
แขวงบุคคโล
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงตลาดพลู และแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
แนวเขตการปกครองของแขวงบุคคโล
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างของทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออกกับขอบทางถนนตากสิน - เพชรเกษมฟากเหนือไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบบางถนนตากสิน - เพชรเกษมฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฟากตะวันออกกับขอบทางถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ
ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฟากตะวันออกกับขอบทางถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือไปทางทิศใต้ ตามแนวขอบทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฟากตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฟากตะวันออกกับขอบทางถนนมไหสวรรย์ฟากเหนือ
ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฟากตะวันออกกับขอบทางถนนมไหสวรรย์ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือกับคลองบางน้ำชนฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือกับคลองบางน้ำชนฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออกกับขอบทางถนนตากสิน - เพชรเกษมฟากเหนือ
แขวงบางยี่เรือ
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคลองสาน และแขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงสำเหร่ และแขวงบุคคโล เขตธนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงตลาดพลู เขตธนบุรี และแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่
แนวเขตการปกครองของแขวงบางยี่เรือ
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองบางกอกใหญ่ฝั่งตะวันออกกับขอบทางถนนอินทรพิทักษ์ฟากเหนือไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางถนนอินทรพิทักษ์ฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนอินทรพิทักษ์ฟากเหนือกับขอบทางถนนลาดหญ้าฟากเหนือ (บริเวณรอบวงเวียนอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนอินทรพิทักษ์ฟากเหนือกับขอบทางถนนลาดหญ้าฟากเหนือ (บริเวณรอบวงเวียนอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ไปทางทิศใต้ตามแนวขอบทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฟากตะวันออกบรรจบคลองบางไส้ไก่ฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ตามแนวคลองบางไส้ไก่ฝั่งตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างคลองบางไส้ไก่ฝั่งตะวันออกกับขอบทางถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ
ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองบางไส้ไก่ฝั่งตะวันออกกับขอบทางถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือบรรจบขอบทางถนนตากสิน - เพชรเกษมฟากเหนือไปทางทิศตะวันตกตามแนวขอบทางถนนตากสิน - เพชรเกษมฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนตากสิน - เพชรเกษมฟากเหนือกับคลองบางน้ำชนฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนตากสิน - เพชรเกษม ฟากเหนือกับคลองบางน้ำชนฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ ตามแนวคลองบางน้ำชนฝั่งตะวันออกบรรจบกับคลองบางกอกใหญ่ฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือตามแนวคลองบางกอกใหญ่ฝั่งตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างคลองบางกอกใหญ่ผั่งตะวันออกกับขอบทางถนนอินทรพิทักษ์ฟากเหนือ
แขวงตลาดพูล
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงบางยี่เรือ แขวงบุคคโล แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงบางค้อ เขตจอมทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงบางค้อ เขตจอมทอง และแขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
แนวเขตการปกครองของแขวงตลาดพลู
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองบางหลวงน้อยฝั่งตะวันออกกับคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้กับคลองบางน้ำชนฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้กับคลองบางน้ำชนฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ ตามแนวคลองบางน้ำชนฝั่งตะวันออกบรรจบกับขอบทางถนนตากสิน - เพชรเกษมฟากเหนือไปทางทิศตะวันตกตามแนวขอบทางถนนตากสิน - เพชรเกษมฟากเหนือบรรจบกับคลองบางสะแกฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ตามแนวคลองบางสะแกฝั่งตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างคลองบางสะแกฝั่งตะวันออกกับคลองวัดใหม่ยายนุ้ยฝั่งเหนือ
ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองบางสะแกฝั่งตะวันออกกับคลองวัดใหม่ยายนุ้ยฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตก ตามแนวคลองวัดใหม่ยายนุ้ยฝั่งเหนือสิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างคลองวัดใหม่ยายนุ้ยฝั่งเหนือกับคลองบางหลวงน้อยฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองวัดใหม่ยายนุ้ยฝั่งเหนือกับคลองบางหลวงน้อยฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือตามแนวคลองบางหลวงน้อยฝั่งตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างคลองบางหลวงน้อยฝั่งตะวันออกกับคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้
แขวงสำเหร่
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน และแขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงบุคคโล เขตธนบุรี
แนวเขตการปกครองของแขวงสำเหร่
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฟากตะวันออกกับขอบทางถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือกับคลองบางไส้ไก่ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือกับคลองบางไส้ไก่ฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ ตามแนวคลองบางไส้ไก่ฝั่งตะวันออกบรรจบกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยากับขอบทางถนนมไหสวรรย์ฟากเหนือ
ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา กับขอบทางถนนมไหสวรรย์ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตกตามแนวขอบทางถนนมไหสวรรย์ฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนมไหสวรรย์ฟากเหนือ กับขอบทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนมไหสวรรย์ฟากเหนือกับขอบทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฟากตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฟากตะวันออกกับขอบทางถนนกรุงธนบุรีฟากเหนือ
แขวงดาวคะนอง
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงบุคคโล แขวงสำเหร่ เขตธนบุรีและแขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงบางค้อ เขตจอมทอง และแขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
แนวเขตการปกครองของแขวงดาวคะนอง
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองบางสะแกฝั่งตะวันออกกับขอบทางถนนตากสิน - เพชรเกษมฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางถนนตากสิน - เพชรเกษมฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนตากสิน - เพชรเกษมฟากเหนือกับขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนตากสิน - เพชรเกษมฟากเหนือกับขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออกไปทางทิศใต้ ตามแนวขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออกบรรจบขอบทางถนนมไหสวรรย์ฟากเหนือไปทางทิศใต้ ตามแนวขอบทางถนนมไหสวรรย์ฟากเหนือบรรจบกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองดาวคะนองฝั่งเหนือ
ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองดาวคะนองฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองดาวคะนองฝั่งเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างคลองดาวคะนองฝั่งเหนือกับคลองบางสะแกฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองดาวคะนองฝั่งเหนือกับคลองบางสะแกฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ ตามแนวคลองบางสะแกฝั่งตะวันออกสิ้นสุดที่จุดบรรจบคลองบางสะแกฝั่งตะวันออกกับขอบทางถนนตากสิน - เพชรเกษมฟากเหนือ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update