กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรุงเทพมหานคร
:: เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงลาดยาว และตั้งแขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพล แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นต้องจัดขนาดพื้นที่แขวงของเขตจตุจักร ให้มีความเหมาะสมประกอบกับยังไม่มีประกาศกรุงเทพมหานครกำหนดแนวเขตพื้นที่แขวงให้เกิดความชัดเจนแน่นอนทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ฉะนั้น เพื่อประโยชน์ในด้านการปกครอง การบริหาร และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงให้ประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงลาดยาวและตั้งแขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพล แขวงจตุจักร เขตจตุจักร โดยให้มีรายละเอียดพื้นที่แขวง ดังนี้
แขวงลาดยาว
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงทุ่งสองห้อง และแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงจตุจักร เขตจตุจักร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
แนวเขตการปกครองของแขวงลาดยาว
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองประปาฝั่งตะวันออกกับคลองบางเขนฝั่งเหนือไปทาง ทิศตะวันออกตามแนวคลองบางเขนฝั่งเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างคลองบางเขนฝั่งเหนือ กับคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองบางเขนฝั่งเหนือกับคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ตามแนวคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออก ถึงจุดบรรจบระหว่างคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออกกับขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออกไปทาง ทิศใต้ตามแนวขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออกกับขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือ
ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออกกับขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือ ไปทาง ทิศตะวันตกตามแนวขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือกับคลองประปาฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือกับคลองประปาฝั่งตะวันออกไปทาง ทิศเหนือตามแนวคลองประปาฝั่งตะวันออกสิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างคลองประปาฝั่งตะวันออกกับคลองบางเขนฝั่งเหนือ
แขวงเสนานิคม
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน แขวงจรเข้บัว และแขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงลาดยาว เขตจตุจักร
แนวเขตการปกครองของแขวงเสนานิคม
ทิศเหนือ จรดกับจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออกกับคลองลาดพร้าวฝั่งเหนือ
ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออกกับคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออกไปทาง ทิศใต้ตามแนวคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออกสิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออกกับขอบทางซอยพหลโยธิน 32 ฟากเหนือ
ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออกกับขอบทางซอยพหลโยธิน 32 ฟากเหนือ ไปทาง ทิศตะวันตกตามแนวขอบทางซอยพหลโยธิน 32 ฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางซอยพหลโยธิน 32 ฟากเหนือกับขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางซอยพหลโยธิน 32 ฟากเหนือกับขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออกกับคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออก
แขวงจันทรเกษม
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงจอมพล และแขวงลาดยาว เขตจตุจักร
แนวเขตการปกครองของแขวงจันทรเกษม
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออกกับขอบทางซอยพหลโยธิน 32 ฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางซอยพหลโยธิน 32 ฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางซอยพหลโยธิน 32 ฟากเหนือกับคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางซอยพหลโยธิน 32 ฟากเหนือกับคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ตามแนวคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออกกับคลองน้ำแก้วฝั่งเหนือ
ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออกกับคลองน้ำแก้วฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองน้ำแก้วฝั่งเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างคลองน้ำแก้วฝั่งเหนือกับขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองน้ำแก้วฝั่งเหนือกับขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออก ถึงจุดบรรจบระหว่างของทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออกกับขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออกกับขอบทางซอยพหลโยธิน 32 ฟากเหนือ
แขวงจอมพล
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงดินแดง เขตดินแดง และแขวงสามเสนใน เขตพญาไท
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงจตุจักร เขตจตุจักร
แนวเขตการปกครองของแขวงจอมพล
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระว่างขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออกกับขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือกับขอบทางซอยรัชดาภิเษก 42 ฟากเหนือ
ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางซอยรัชดาภิเษก 42 ฟากเหนือกับขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออกไปทางทิศใต้ ตามแนวขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออกกับคลองน้ำแก้วฝั่งเหนือ
ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออกกับคลองน้ำแก้วฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตก ตามแนวคลองน้ำแก้วฝั่งเหนือจนถึงจุดบรรจบระหว่างคลองน้ำแก้วฝั่งเหนือ กับคลองพระยาเวิกฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ตามแนวคลองพระยาเวิกฝั่งตะวันออกถึงจุดบรรจบระหว่างคลองพระยาเวิกฝั่งตะวันออก กับคลองบางซื่อฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตก ตามแนวคลองบางซื่อฝั่งเหนือสิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างคลองบางซื่อฝั่งเหนือกับขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองบางซื่อฝั่งเหนือกับขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออกกับขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือ
แขวงจตุจักร
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงลาดยาว เขตจตุจักร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงจอมพล เขตจตุจักร
ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงสามเสนใน เขตพญาไท
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
แนวเขตการปกครองของแขวงจตุจักร
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองประปาฝั่งตะวันออกกับขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือกับขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือกับขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออกไปทางทิศใต้ ตามแนวขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออกกับคลองบางซื่อฝั่งเหนือ
ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวันออกกับคลองบางซื่อฝั่งเหนือ ไปทาง ทิศตะวันตกตามแนวคลองบางซื่อฝั่งเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างคลองบางซื่อฝั่งเหนือกับเขตทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองบางซื่อฝั่งเหนือกับเขตทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือ ตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออกถึงจุดบรรจบระหว่างเขตทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออกกับเขตทางรถไฟสายใต้ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ฟากเหนือถึงจุดบรรจบระหว่างเขตทางรถไฟสายใต้ฟากเหนือกับคลองประปาฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ ตามแนวคลองประปาฝั่งตะวันออกสิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างคลองประปาฝั่งตะวันออกกับขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากเหนือ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update