กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศการมีผลใช้บังคับของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอล
:: เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
โดยที่ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน ลงนามเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 ณ กรุงเทพมหานคร มีบทบัญญัติใน ข้อ 13 ว่า รัฐผู้ทำสัญญาแต่ละรัฐจะแจ้งแก่อีกรัฐหนึ่งว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการและกฎหมายภายในเพื่อทำให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับแล้ว และความตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับในวันที่มีการแจ้งครั้งหลัง โดยที่รัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลได้มีหนังสือแจ้งฝ่ายราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2546 ส่วนรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีหนังสือแจ้งฝ่ายรัฐอิสราเอล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546
ฉะนั้น ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ความตกลงฯ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 48 ในรัชกาลปัจจุบัน
:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update