กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศการมีผลใช้บังคับของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
:: เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
โดยที่ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน ลงนามเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2545 ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีบทบัญญัติใน ข้อ 11 ว่า ความตกลงฯ นี้ จะมีผลใช้บังคับในสามสิบวันหลังจากวันที่ได้มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารและโดยที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ได้มีพิธีลงนามบันทึกวาจาแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2545
ฉะนั้น ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ความตกลงฯ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update