กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กจ. 30/2546
:: เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย


:: บทนิยาม ข้อ 1-4
:: หมวด1 การขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิ และการอนุญาต
:: ส่วนที่1 หลักเกณฑ์การอนุญาต ข้อ 5-8
:: ส่วนที่2 การอนุญาต และเงื่อนไขการอนุญาต ข้อ 9-15
:: หมวด2 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ข้อ 16-20
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กจ. 30/2546
:: เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ข้อที่ 1-20


:: บทยิยาม
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 มาตรา 34 (1) มาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 มาตรา 69 (11) มาตรา 70 (9) และ มาตรา 71 (5) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
(1) คำว่า "ผู้บริหาร" และ "ผู้มีอำนาจควบคุม" ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าว ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(2) "ผู้ออกใบแสดงสิทธิ" หมายความว่า บริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทอื่นซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
(3) "ใบแสดงสิทธิ" หมายความว่า ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
(4) "หลักทรัพย์อ้างอิง" หมายความว่า หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
(5) "บริษัทจดทะเบียน" หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(6) "ข้อกำหนดสิทธิ" หมายความว่า ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ออกใบแสดงสิทธิและบริษัทจดทะเบียน กับผู้ถือใบแสดงสิทธิ
(7) "แบบแสดงรายการข้อมูล" หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(8) "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 3 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิตามประกาศนี้ได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเท่านั้น
การสนับสนุนของบริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการร่วมดำเนินการและรับผิดชอบในการยื่นคำขออนุญาตออก และเสนอขายใบแสดงสิทธิการยื่นแบบแสดงราการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน และการดำเนินใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความผูกพันที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิจนกว่าจะมีการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ข้อ 4 ในการพิจารณาว่าคำขออนุญาตใดมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือไม่ ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายใบแสดงสิทธิที่ออกใหม่มีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่า ความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายใบแสดงสิทธิที่ออกใหม่นั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตาม พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือประกาศนี้สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายใบแสดงสิทธิตามคำขออนุญาตได้ ทั้งนี้ สำนักงานต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน
(2) ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บังคับกับการเสนอขายใบแสดงสิทธิที่ออกใหม่ที่ได้รับอนุญาตได้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้
(ก) ประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนของผู้ขออนุญาตในการปฏิบัติ และมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น
(ข) ผู้ขออนุญาตมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(ค) ผู้ขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
top

:: หมวด 1 การขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิ และการอนุญาต
ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์การอนุญาต
ข้อ 5 ในการขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิที่ออกใหม่ ให้บริษัทที่ประสงค์จะเป็นผู้ออกใบแสดงสิทธิและบริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงร่วมกันยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด และชำระค่าธรรมเนียมคำขอในอัตราดังต่อไปนี้ ในวันยื่นคำขอ
(1) คำขอละ 50,000 บาท กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
(2) คำขอละ 10,000 บาท กรณีอื่นนอกจาก (1)
ให้สำนักงานมีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวไม่ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตอีกต่อไป
ข้อ 6 ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขออนุญาตภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน
ข้อ 7 ผู้ยื่นคำขอจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายใบแสดงสิทธิที่ออกใหม่ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ออกใบแสดงสิทธิต้องมีลักษณะดังนี้
(ก) เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(ข) มีวัตถุประสงค์จำกัดเฉพาะการออกใบแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศนี้
(ค) มีผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยอนุโลม
(ง) แสดงได้ว่ามีกลไกในการดูแลรักษาและดำรงหลักทรัพย์อ้างอิงให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนใบแสดงสิทธิทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้ว และยังไม่ได้ไถ่ถอน โดยกลไกดังกล่าวจะต้องสามารถป้องกันมิให้มีการนำหลักทรัพย์อ้างอิงไปใช้เพื่อการอื่นได้
(2) บริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงต้องมีลักษณะดังนี้
(ก) มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์อ้างอิงต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าหลักทรัพย์อ้างอิงที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิใช้รองรับใบแสดงสิทธิจะเป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่หรือหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทจดทะเบียนก็ตาม
(ข) ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนตกลงผูกพันที่จะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองใบแสดงสิทธิที่ขออนุญาต โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนดตาม มาตรา 59 โดยอนุโลม
(3) ใบแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต้องมีลักษณะดังนี้
(ก) อ้างอิงหลักทรัพย์อ้างอิงเพียงหนึ่งประเภทที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนเพียงหนึ่งแห่ง และอัตราการอ้างอิงของหนึ่งหน่วยใบแสดงสิทธิต้องเท่ากับหนึ่งหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ หลักทรัพย์อ้างอิงต้องเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
1. หุ้น
2. พันธบัตร หรือหุ้นกู้ แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์
3. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
(ข) มีอายุที่แน่นอน หากเป็นการอ้างอิงหลักทรัพย์ที่มีกำหนดอายุและในกรณีเช่นว่านี้ อายุของใบแสดงสิทธิต้องครบกำหนดก่อนอายุของหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ การกำหนดอายุของใบแสดงสิทธิต้องคำนึงถึงการมีระยะเวลาที่เพียงพอให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ได้รับหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีกำหนดอายุนั้นสามารถใช้สิทธิ หรือได้รับประโยชน์ตามหลักทรัพย์ดังกล่าวได้
(ค) กำหนดให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะเดียวกับที่ผู้ถือหลักทรัพย์อ้างอิงจะได้รับจากบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการจัดการของผู้ออกใบแสดงสิทธิแล้ว (เฉพาะกรณีที่ข้อกำหนดสิทธิยินยอมให้กระทำได้)
(ง) มีข้อกำหนดสิทธิประกอบใบแสดงสิทธิที่เป็นไปตาม ข้อ 8
ข้อ 8 ข้อกำหนดสิทธิของใบแสดงสิทธิต้องไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ออกใบแสดงสิทธิและบริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง และประทับตราสำคัญของผู้ออกใบแสดงสิทธิและบริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิต้องมีรายการและสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) สิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิ
(ก) สิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งต้องเป็นลักษณะเดียวกับที่ผู้ถือหลักทรัพย์อ้างอิงจะได้รับจากบริษัทจดทะเบียน โดยต้องระบุลักษณะและวิธีการจ่ายผลตอบแทนนั้นไว้อย่างชัดเจน
(ข) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นและผู้ออกใบแสดงสิทธิผูกพันยินยอมให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ในบริษัทจดทะเบียนผ่านผู้ออกใบแสดงสิทธิได้ ข้อกำหนดสิทธิต้องกำหนดให้ชัดเจนถึงเรื่องดังต่อไปนี้
1. เรื่องที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. วิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. เหตุแห่งข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือสิทธิในการใช้ดุลพินิจของผู้ออกใบแสดงสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิออกเสียง ผู้ออกใบแสดงสิทธิต้องไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในบริษัทจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืน พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(ค) สิทธิได้รับข้อมูลเช่นเดียวกับที่ผู้ถือหลักทรัพย์อ้างอิงจะได้รับ เช่น หนังสือนัดประชุม งบการเงิน และรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียน หรือคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาอันสมควร
(ง) สิทธิอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้ถือใบแสดงสิทธินอกเหนือจากที่กล่าวใน (ก) (ข) หรือ (ค) ทั้งนี้ ในกรณีที่สิทธิอื่นใดดังกล่าวเป็นนิติสัมพันธ์ที่จะมีผลผูกพันบุคคลอื่นนอกจากผู้ออกใบแสดงสิทธิหรือบริษัทจดทะเบียน ต้องระบุสถานภาพและความผูกพันของบุคคลดังกล่าวให้ชัดเจน
(2) ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ถือใบแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ซึ่งกำหนดได้ตามที่จำเป็นและในอัตราที่สมควร ทั้งนี้ ต้องกำหนดจำนวนหรือวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายและวิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้
(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบแสดงสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนใบแสดงสิทธิทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในบริษัทจดทะเบียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนใบแสดงสิทธิทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานด้วย
(4) วิธีการดูแลรักษาหลักทรัพย์อ้างอิง
(5) การจัดให้มีทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ และข้อกำหนดให้การออกใบแสดงสิทธิต้องเป็นชนิดระบุชื่อเท่านั้น
(6) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทะเบียนการโอนใบแสดงสิทธิ ซึ่งต้องกำหนดให้การโอนใบแสดงสิทธิจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้มีชื่อในใบแสดงสิทธิหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายได้ส่งมอบใบแสดงสิทธิดังกล่าวต่อผู้รับโอน โดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนตาม มาตรา 53 และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์และการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
(7) ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ ซึ่งต้องกำหนดให้การไถ่ถอนต้องกระทำโดยการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิเท่านั้น
(8) คำรับรองของผู้ออกใบแสดงสิทธิว่าจะไม่มีการโอนหลักทรัพย์อ้างอิงให้แก่บุคคลใดๆ เว้นแต่จะเป็นการโอนให้แก่บุคคลที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือใบแสดงสิทธิรวมทั้งจะไม่มีการก่อให้เกิดภาระผูกพันไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว
(9) คำรับรองของบริษัทจดทะเบียนว่าจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหรือการจำนำหลักทรัพย์อ้างอิงที่ถืออยู่โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิ เว้นแต่จะเป็นการโอนหลักทรัพย์อ้างอิงเพื่อไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจดทะเบียนจะเป็นนายทะเบียนของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนก็ตาม
(10) สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ถือใบแสดงสิทธิอันเนื่องมาจากการที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิหรือบริษัทจดทะเบียนกระทำการ หรือไม่กระทำการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ
(11) ตัวอย่างใบแสดงสิทธิ
top

:: ส่วนที่ 2 การอนุญาต และเงื่อนไขการอนุญาต
ข้อ 9 ในการเสนอขายใบแสดงสิทธิ ให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เสมือนการเสนอขายหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกใหม่ โดยอนุโลม
ข้อ 10 ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสนอขายใบแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือภายในหกเดือนนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาตหรือภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือน นับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาต ทั้งนี้ ในการพิจารณาผ่อนผันสำนักงานอาจเรียกให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมได้
ข้อ 11 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะออกใบแสดงสิทธิเกินจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีเพื่อรองรับการออกใบแสดงสิทธินั้นไม่ได้ และเมื่อได้ออกใบแสดงสิทธิแล้ว ผู้ออกใบแสดงสิทธิต้องดำรงหลักทรัพย์อ้างอิงให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนใบแสดงสิทธิทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วและยังไม่ได้ไถ่ถอน
ข้อ 12 ใบแสดงสิทธิต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ออกใบแสดงสิทธิ
(2) ชื่อเฉพาะและลักษณะสำคัญของใบแสดงสิทธิ
(3) ชื่อของหลักทรัพย์อ้างอิง
(4) ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
(5) จำนวนหน่วยของใบแสดงสิทธิ
(6) ชื่อผู้ถือใบแสดงสิทธิ
(7) เลขที่อ้างอิงของผู้ถือใบแสดงสิทธิตามทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ
(8) วันเดือนปีที่ออกใบแสดงสิทธิ และวันเดือนปีที่สิ้นสุดของใบแสดงสิทธิ
(9) ข้อกำหนดและวิธีการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ
(10) ข้อความที่ระบุว่าสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือใบแสดงสิทธิผู้ออกใบแสดงสิทธิ และบริษัทจดทะเบียน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
(11) ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ออกใบแสดงสิทธิหรือนายทะเบียนใบแสดงสิทธิ
ข้อ 13 ในกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เมื่อสำนักงานได้อนุญาตให้เสนอขายใบแสดงสิทธิแล้ว ให้ถือว่าสำนักงานได้อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนออกและเสนอขายหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกใหม่นั้น พร้อมทั้งหุ้นรองรับหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกใหม่ (ถ้ามี) ด้วย
ข้อ 14 ภายหลังการเสนอขายใบแสดงสิทธิ ให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งสำเนาข้อกำหนดสิทธิต่อสำนักงานพร้อมกับรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิภายหลังจากที่ได้ออกใบแสดงสิทธิแล้ว ให้กระทำได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ในกรณีเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานก่อนดำเนินการ การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้กระทำได้ก็ต่อเมื่อสำนักงานมิได้แจ้งทักท้วงภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอความเห็นชอบสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
ข้อ 15 ในกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงที่รองรับใบแสดงสิทธิเป็นหุ้น และภายหลังจากที่ได้ออกใบแสดงสิทธิแล้ว บริษัทจดทะเบียนได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนนั้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน หากผู้ถือใบแสดงสิทธิแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว และผู้ออกใบแสดงสิทธิได้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิสามารถออกใบแสดงสิทธิเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิรายนั้นได้ โดยถือว่าใบแสดงสิทธิที่ออกให้เพิ่มเติมในกรณีนี้ได้รับความรับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว
top

:: หมวด 2 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
ข้อ 16 ก่อนการเสนอขายใบแสดงสิทธิในแต่ละครั้งหรือแต่ละโครงการให้ผู้เสนอขายใบแสดงสิทธิยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน จำนวนสองชุดพร้อมทั้งร่างหนังสือชี้ชวน โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำ
แบบแสดงรายการข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกใบแสดงสิทธิ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการตาม มาตรา 69 (1) ถึง (10)
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิที่จะเสนอขาย และข้อกำหนดสิทธิของใบแสดงสิทธิรวมทั้งเอกสารแสดงข้อผูกพันตามใบแสดงสิทธิ ที่มีบุคคลอื่นนอกจากผู้ออกใบแสดงสิทธิหรือบริษัทจดทะเบียนเป็นคู่สัญญา (ถ้ามี)
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอ้างอิง และหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งต้องมีข้อมูลอย่างเดียวกับที่ต้องเปิดเผย ตามแบบแสดงรายการข้อมูลที่กำหนดไว้สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์อ้างอิง
(4) การรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามส่วนที่ 4 ของแบบ 69-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ผู้ออกใบแสดงสิทธิรับรองข้อมูลตาม (1) และ (2)
(ข) บริษัทจดทะเบียนรับรองข้อมูลตาม (2) และ (3)
(ค) เจ้าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่ร่วมให้การสนับสนุนการออกใบแสดงสิทธิ (ถ้ามี) รับรองข้อมูลตาม (3)
(ง) ที่ปรึกษาทางการเงินรับรองข้อมูลตาม (1) (2) และ (3)
ข้อ 17 ภายใต้บังคับ มาตรา 68 และ มาตรา 75 เมื่อผู้เสนอขายใบแสดงสิทธิได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดแล้ว ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
ข้อ 18 นอกจากที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อ 16 และ ข้อ 17 ให้นำความในหมวดว่าด้วยการยื่นและการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 19 ให้ผู้เสนอขายใบแสดงสิทธิรายงานผลการขายและการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิต่อสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยให้รายงานเสมือนการรายงานผลการขายหลักทรัพย์อ้างอิง พร้อมทั้ง แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิที่เสนอขายหรือไถ่ถอนนั้นด้วย
ข้อ 20 ให้บริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตาม มาตรา 56 ตามระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดหรือเมื่อได้รับการสั่งการของสำนักงาน ทั้งนี้ รายงานที่จัดทำขึ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

top 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update