กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กจ. 46/2546
:: เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยองค์การระหว่างประเทศ ข้อที่ 1-8

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 มาตรา 14 มาตรา 64 (3) มาตรา 67 มาตรา 69 (11) และ มาตรา 70 (9) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
(1) "แบบแสดงรายการข้อมูล" หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้
(2) "ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(3) "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้สามารถเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศไทยได้
ข้อ 3 ก่อนการเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ให้องค์การระหว่างประเทศผู้ออกหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานจำนวนสองชุด โดยแบบแสดงรายการข้อมูลต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีรายการอย่างน้อยตาม มาตรา 69 (1) ถึง (10) และ มาตรา 70 (1) ถึง (8)
ทั้งนี้ งบการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ International Accounting Standards (IAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP)
(2) มีข้อมูลถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะและเงื่อนไขของพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่เสนอขาย แหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาชำระคืนหนี้ตามพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรหรือหุ้นกู้ หรือของผู้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ รวมทั้งโอกาสและความเสี่ยงในการได้รับชำระคืนหนี้
(3) มีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันองค์การระหว่างประเทศผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง จะจัดทำเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ในกรณีที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ให้องค์การระหว่างประเทศผู้ออกหลักทรัพย์จัดให้มีคำแปลภาษาไทยของเอกสารดังกล่าวที่มีการรับรองความถูกต้องของคำแปล และยื่นต่อสำนักงานพร้อมแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว เว้นแต่การเสนอขายในลักษณะดังต่อไปนี้ องค์การระหว่างประเทศผู้ออกหลักทรัพย์จะไม่จัดทำคำแปลภาษาไทยของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนก็ได้
(1) การเสนอขายที่มีมูลค่าการเสนอขายรวมกันไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ทั้งนี้ ในการคำนวณมูลค่าที่เสนอขายให้ใช้ราคาที่ตราไว้เป็นเกณฑ์
(2) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกินสิบราย
นอกจากการยื่นข้อมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์แล้ว ให้องค์การระหว่างประเทศผู้ออกหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนพร้อมทั้งคำแปล (ถ้ามี) ต่อสำนักงานในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงานทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์และรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกัน
ข้อ 4 ให้ถือว่าผู้ให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ Standard & Poor, Moody' s หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว ทั้งนี้ เฉพาะการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การระหว่างประเทศที่ออกหลักทรัพย์ภายใต้บังคับประกาศฉบับนี้ หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศฉบับนี้
ข้อ 5 ภายในบังคับ มาตรา 75 เมื่อองค์การระหว่างประเทศผู้ออกหลักทรัพย์ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดแล้ว ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตาม ข้อ 3 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนครบถ้วน
ข้อ 6 เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและการเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ต่อประชาชนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้องค์การระหว่างประเทศผู้ออกหลักทรัพย์รายงานผลการขายพันธบัตร หรือหุ้นกู้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยรายงานผลการขายดังกล่าวจะจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
ข้อ 7 พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ได้มีการเสนอขายครั้งแรกโดยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานโดยชอบแล้ว ให้ขายในทอดต่อๆ ไปได้โดยได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
ข้อ 8[1] ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update