กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมสรรพสามิต
:: เรื่อง กำหนดมูลค่าของสุราที่ทำในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ข้อที่ 1-2

เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีสุรา อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 จัตวา (1) วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สุรา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพสามิตโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดมูลค่าของสุราที่ทำในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้กำหนดมูลค่าของสุราแช่ ชนิดเบียร์ ที่ผลิตจากโรงงานเบียร์ขนาดใหญ่ ดังนี้


ชื่อสุรา ดีกรี ขนาดภาชนะบรรจุ
(ลิตร)
ราคาขาย ณ โรงงานสุราที่ใช้เป็นมูลค่าเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (บาท/ภาชนะ)

สิงห์ 70

5.3

0.630

36.95ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ชัยยันต์ โปษยานนท์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update