กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กธ. 32/2546
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 และ มาตรา 206 ประกอบ มาตรา 222 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 17/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 3 บุคคลใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงาน
ผู้ยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารพาณิชย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(2) แสดงได้ว่าจะจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แยกต่างหากจากหน่วยงานอื่น
(3) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากระบบงานเกี่ยวกับการจัดทำการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำรายงาน ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
(4) แสดงได้ว่าจะมีระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทำโดยมิชอบอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ถือหลักทรัพย์"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) ของ ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 17/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดทำ การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงาน ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รวมทั้งระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทำโดยมิชอบ"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 17/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 6 นายทะเบียนหลักทรัพย์ใดไม่สามารถดำรงลักษณะตามที่ได้แสดงไว้ในการขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 3 (2) (3) และ (4) ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้นายทะเบียนหลักทรัพย์นั้นดำเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด"
ข้อ 4[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update