กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กธ. 37/2546
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 และ มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 39/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์จะตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศได้ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(1) บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศต้องเป็นบุคคล ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศกับสำนักงาน
(2) เป็นการจัดจำหน่ายหุ้นที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) การจัดจำหน่ายหุ้นของนิติบุคคลที่เกิดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
(ข) การจัดจำหน่ายหุ้นของนิติบุคคลที่มีจำนวนหุ้นที่เสนอขายตั้งแต่ 100 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าการเสนอขายตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
(ค) การจัดจำหน่ายหุ้นตามลักษณะที่กำหนดไว้ใน (ก) หรือ (ข) ซึ่งมีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทอื่นดังต่อไปนี้ควบกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวด้วย
1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
2. ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
3. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ หรือ
4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น
(3) เป็นการตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศเพื่อทำหน้าที่เฉพาะกิจการดังนี้
(ก) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จำหน่าย
(ข) แจกจ่ายหรือรับใบจองซื้อหลักทรัพย์
(ค) รับชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
(ง) ยืนยันการจองซื้อหลักทรัพย์
(จ) ส่งมอบหลักทรัพย์ให้ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์
(ฉ) คืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 39/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 1/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 5 ในกรณีที่มีการตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการดังนี้
(1) แจ้งรายชื่อบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นทราบ
(2) ดูแลให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีระบบงานที่สามารถรองรับการรับจองซื้อหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน"
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 39/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 1/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
"ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศสำหรับกรณีการจัดจำหน่ายหุ้นตามลักษณะที่กำหนดใน ข้อ 4 (2) (ค) ให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในวรรคหนึ่งสำหรับหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายควบกับหุ้นด้วยโดยอนุโลม"
ข้อ 4[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update