กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กธ. 40/2546
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 มาตรา 113 วรรคสอง มาตรา 114 มาตรา 115 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7 แห่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 7 ภายใต้บังคับ ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) ตนเองหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น
(2) ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบุคคลตาม (1) และผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
(3) บุคคลที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจองการจัดจำหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่"
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 7/1 แห่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
" ข้อ 7/1 ข้อห้ามในการจองซื้อหลักทรัพย์ตาม ข้อ 6 หรือข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลตาม ข้อ 7 มิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
(1) การรับจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตาม ข้อ 6 หรือบุคคลตาม ข้อ 7 เป็นผู้มีสิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายดังกล่าว
(ก) การเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ และได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนแล้ว
1. ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
2. กรรมการและพนักงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือของบริษัทย่อยของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3. เจ้าหนี้ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหรือตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
4. ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่เดิม (rights offering)
5. ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (renew)
6. บุคคลอื่นใดที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์แสดงต่อสำนักงานได้ว่าบุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึง และตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายได้ด้วยตนเอง และการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับบุคคลดังกล่าวไม่จำต้องนำหลักการจัดสรรหลักทรัพย์อย่างเท่าเทียมกันมาใช้บังคับ (fair allocation)
(ข) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีการแบ่งแยกจำนวนหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลตาม (ก) 2. 3. 4. หรือ 5. ออกจากหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปไว้อย่างชัดเจน และได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนแล้ว
(2) การจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด"
ข้อ 3[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update