กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กธ/น. 36/2546
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ และการตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ ข้อที่ 1-8

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ เพื่อปฏิรูปแนวทางการลงทุนของกระทรวงการคลังให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจการออม และการลงทุนของประเทศ และเพื่อเพิ่มทางเลือกของประชาชนผู้ออมเงินในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ และการตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ให้สอดคล้องกับวิธีการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ ดังนั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 มาตรา 100 วรรคสอง และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
"กองทุนรวมวายุภักษ์" หมายความว่า กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
"ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
"ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุน" หมายความว่า บุคคลที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนตั้งให้เป็นตัวแทนในการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
"ประกาศ ที่ สน. 49/2544" หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 49/2544 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2544
"ประกาศที่ กน. 3/2544" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 3/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 2 การจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในโครงการ
ข้อ 3 ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อเป็นการตั้งนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศ ที่ สน. 49/2544
การตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อสัญญาที่กำหนดห้ามมิให้ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนตั้งตัวแทนช่วง และต้องมีข้อสัญญาที่กำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ และผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนต้องดูแลให้ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนปฏิบัติตามข้อสัญญาดังกล่าวด้วย
ข้อ 4 ในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ พนักงานของผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและพนักงานของตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนจะเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศ ที่ สน. 49/2544 หรือไม่ก็ได้
ข้อ 5 ในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ นอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนและพนักงานของบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามประกาศ ที่ กน. 3/2544 โดยอนุโลม
ข้อ 6 ให้ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีพนักงานหรือระบบสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับกองทุนรวมวายุภักษ์ และความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์ โดยต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึงวิธีการเพื่อขอรับข้อมูลดังกล่าวด้วย
(2) กำกับดูแลให้พนักงานของตนที่ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ให้ข้อมูลตาม (1) แก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และกำกับดูแลให้พนักงานดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ที่ กน. 3/2544
ข้อ 7 ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) สั่งพักการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด
(3) เพิกถอนการเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนฝ่าฝืนคำสั่งของสำนักงานตาม (2) สำนักงานอาจสั่งตาม (3) ได้
ข้อ 8[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update