กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กธ/น/ย. 47/2546
:: เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ข้อที่ 1-9

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ย. 14/2545 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ย. 45/2545 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ข้อ 2 ในประกาศนี้
"ค่าธรรมเนียม" หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
"รายได้" หมายความว่า รายได้จากการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานโดยคำนวณจากรายได้ในอัตราร้อยละหนึ่งต่อปี แต่ต้องไม่ต่ำกว่าสองแสนบาทและไม่เกินสามล้านบาท ทั้งนี้ รายได้ที่จะนำมาคำนวณค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบทุกประเภท
(2) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ระบุใน (1) แต่ขาดประเภทใดประเภทหนึ่ง
(3) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ข้อ 4 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามประเภทดังต่อไปนี้ ชำระค่าธรรมเนียมคงที่เป็นรายปีต่อสำนักงานตามอัตราที่กำหนดดังนี้
(1) การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ปีละ 1,000,000 บาท
(2) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร
แห่งหนี้ ปีละ 1,000,000 บาท
(3) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ปีละ 25,000 บาท
(4) การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ปีละ 500,000 บาท
(5) การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ ปีละ 50,000 บาท
(6) การจัดการเงินร่วมลงทุน ปีละ 50,000 บาท
(7) การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ปีละ 50,000 บาท
ในกรณีที่ระยะเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินสำหรับการประกอบกิจการในปีแรกที่ได้รับใบอนุญาตเหลือน้อยกว่าหกเดือน ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมเพียงกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 5 ให้บริษัทหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ที่มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมโดยคำนวณจากรายได้ตามอัตราที่กำหนดใน ข้อ 3 ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการตามที่กำหนดใน ข้อ 4 แต่บริษัทหลักทรัพย์ต้องนำรายได้จากการประกอบกิจการตาม ข้อ 4 ดังกล่าวไปรวมคำนวณเพื่อชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดใน ข้อ 3 แทน
(1) บริษัทหลักทรัพย์ตาม ข้อ 3 (1) สำหรับการประกอบกิจการตาม ข้อ 4 (7)
(2) บริษัทหลักทรัพย์ตาม ข้อ 3 (2) สำหรับการประกอบกิจการตาม ข้อ 4 (1) (2) (3) และ (7)
(3) บริษัทหลักทรัพย์ตาม ข้อ 3 (3) สำหรับการประกอบกิจการตาม ข้อ 4 (3) และ (7)
(4) บริษัทหลักทรัพย์ตาม ข้อ 3 (4) สำหรับการประกอบกิจการตาม ข้อ 4 (1) (2) (3) และ (7) แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับการประกอบกิจการตาม ข้อ 4 (1) และ (2)
ข้อ 6 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดระยะเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ข้อ 7 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไม่ว่าก่อนหรือภายหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามประกาศนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และภายในกำหนดระยะเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ข้อ 8 บรรดาค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการต้องชำระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ย. 14/2545 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 หากยังมิได้ชำระหรือยังคงค้างอยู่ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระให้เสร็จสิ้นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศดังกล่าวจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ
ข้อ 9[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update