กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กข. 23/2546
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิตและการตั้งตัวแทนสนับสนุน


:: บทนิยาม ข้อ 1-7
:: หมวด 1 การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ ข้อ 8-23
:: หมวด 2 การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการกำกับดูแลการตั้งตัวแทนสนับสนุน หรือจัดให้มีตัวแทนสนับสนุนช่วง ข้อ 24-25
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กข. 23/2546
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิตและการตั้งตัวแทนสนับสนุน ข้อที่ 1-25


:: บทยิยาม
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 มาตรา 100 วรรคสอง และ มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
"หน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์" หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ขายควบคู่ไปกับการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
"กองทุนรวม" หมายความว่า กองทุนปิดและกองทุนเปิด
"กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน" (Unit-linked Life Insurance) หมายความว่า กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีการทำสัญญาประกันชีวิตและสัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีข้อตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตสำหรับการให้ความคุ้มครองต่อการมรณะ หรือการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพและผู้เอาประกันภัยจะชำระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกันชีวิตในฐานะตัวแทนสนับสนุน
"บริษัทประกันชีวิต" หมายความว่า บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
"ตัวแทนสนับสนุน" หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์
"ขาย" ให้หมายความรวมถึง การเสนอขายด้วย
"ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต" หมายความว่า ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
"ตัวแทนสนับสนุนช่วง" หมายความว่า บุคคลซึ่งตัวแทนสนับสนุนตั้งให้เป็นตัวแทนช่วงในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์
"ผู้ลงทุน" หมายความว่า ผู้สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ แล้วแต่กรณี
"คำแนะนำเฉพาะเจาะจง" หมายความว่า คำแนะนำที่ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของบุคคลนั้น
"การบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 3 การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ และการขออนุญาตและการอนุญาตให้ตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนสนับสนุน หรือจัดให้มีตัวแทนสนับสนุนช่วงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้
ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทจัดการทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ด้วยตนเอง นอกจากบริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ด้วย
ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องให้พนักงานที่ได้รับความเห็นชอบ หรือขึ้นทะเบียนจากกรมการประกันภัยให้เป็นผู้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องกำกับดูแลให้พนักงานดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ด้วย
ข้อ 5 ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ บริษัทจัดการอาจตั้งตัวแทนสนับสนุนโดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานก็ได้ ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทจัดการจะขออนุญาตจากสำนักงานเพื่อตั้งให้เป็นตัวแทนสนับสนุน ต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนจากกรมการประกันภัยให้เป็นผู้ออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(2) ไม่อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพักการอนุญาตให้บริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนสนับสนุน
(3) ไม่เคยถูกสำนักงานสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้บริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนสนับสนุนในช่วงระยะเวลาสามปีย้อนหลัง
ข้อ 6 ตัวแทนสนับสนุนอาจตั้งตัวแทนสนับสนุนช่วงในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ตัวแทนสนับสนุนของตนตั้งตัวแทนสนับสนุนช่วงได้
(2) บริษัทจัดการตาม (1) ให้ความยินยอมในการตั้งตัวแทนสนับสนุนช่วงนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับความเห็นชอบ หรือขึ้นทะเบียนจากกรมการประกันภัยให้เป็นผู้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบคุมการลงทุน และไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนตามที่กำหนดไว้ใน (2) (3) ของ ข้อ 5 โดยอนุโลม
(3) บุคคลที่ตัวแทนสนับสนุนตั้งให้เป็นตัวแทนสนับสนุนช่วงจะต้องเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับความเห็นชอบ หรือขึ้นทะเบียนจากกรมการประกันภัยให้เป็นผู้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนตามที่กำหนดไว้ใน (2) และ (3) ของ ข้อ 5 โดยอนุโลม
ข้อ 7 ในการตั้งตัวแทนสนับสนุนตาม ข้อ 5 บริษัทจัดการต้องทำสัญญาตั้งตัวแทนสนับสนุนเป็นหนังสือ โดยกำเนิดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการและตัวแทนสนับสนุนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ และต้องมีข้อสัญญาที่กำหนดให้ตัวแทนสนับสนุนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้
การจัดให้มีตัวแทนสนับสนุนช่วงตาม ข้อ 6 บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ตัวแทนสนับสนุนปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
บริษัทจัดการต้องกำกับดูแลให้ตัวแทนสนับสนุนและตัวแทนสนับสนุนช่วงปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้
top

:: หมวด 1 การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์
ข้อ 8 ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ ตัวแทนสนับสนุนต้องให้พนักงานที่ได้รับความเห็นชอบ หรือขึ้นทะเบียนจากกรมการประกันภัยให้เป็นผู้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือตัวแทนสนับสนุนช่วง เป็นผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ดังกล่าว
ข้อ 9 ในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ ให้บริษัทจัดการตัวแทนสนับสนุนและตัวแทนสนับสนุนช่วง เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ผู้ลงทุนทราบ เว้นแต่ผู้ลงทุนแสดงเจตนาว่าต้องการจบการสนทนา
(1) ชื่อผู้ติดต่อ และชื่อของบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุน (แล้วแต่กรณี) ที่ตนสังกัดพร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวที่กรมการประกันภัยเป็นผู้ออก
(2) วัตถุประสงค์ในการติดต่อ
(3) สิทธิของผู้ลงทุนที่จะแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อ
(4) สิทธิของผู้ลงทุนที่จะยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ภายในระยะเวลาและตามวิธีการที่กำหนดตาม ข้อ 16
ข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทจัดการ ตัวแทนสนับสนุน และตัวแทนสนับสนุนช่วงเร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ และหากผู้ลงทุนได้แสดงเจตนาว่าไม่ต้องการซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือต้องการจบการสนทนา ให้หยุดการขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ทันที
ข้อ 11 ให้บริษัทจัดการ และตัวแทนสนับสนุน จัดให้มีบัญชีรายชื่อของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการรับการติดต่อจากตน
ห้ามมิให้บริษัทจัดการ ตัวแทนสนับสนุน และตัวแทนสนับสนุนช่วง ติดต่อกับผู้ลงทุนนั้น เพื่อขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์อีกเป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้ลงทุนปฏิเสธที่จะรับการติดต่อ เว้นแต่ผู้ลงทุนดังกล่าวได้ติดต่อเพื่อซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์เอง
ข้อ 12 บริษัทจัดการและตัวแทนสนับสนุน ต้องจัดให้มีคู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ และให้พนักงานของบุคคลดังกล่าวและตัวแทนสนับสนุนช่วงที่ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ แจกจ่ายคู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดังกล่าว ทั้งนี้ คู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ต้องมีรายการข้อมูลตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
ข้อ 13 ในการให้คำแนะนำเพื่อขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ บริษัทจัดการ ตัวแทนสนับสนุน และตัวแทนสนับสนุนช่วง ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการให้คำแนะนำดังต่อไปนี้
(1) ให้คำแนะนำด้วยความสุจริต เป็นธรรม รวมทั้งใช้ความระมัดระวังเอาใจใส่ในการให้คำแนะนำ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(2) ให้คำแนะนำตามหลักวิชาอันเป็นที่ยอมรับ โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมและมีเอกสารหลักฐานที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้
(3) ให้คำแนะนำโดยอธิบายให้ผู้ลงทุนทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ที่ให้คำแนะนำนั้น
(4) เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบถึงข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนหรือต่อการตัดสินใจลงทุน
(5) เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนสนับสนุนหรือตัวแทนสนับสนุนช่วง อาจได้รับจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์นั้น
(6) ไม่ให้คำแนะนำซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น การรับประกันผลตอบแทนในกองทุนรวมที่มิได้มีลักษณะการประกันไว้เช่นนั้น เป็นต้น หรือให้คำแนะนำโดยมีเจตนาหลอกลวงผู้อื่น
(7) ไม่ให้คำแนะนำในลักษณะที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ลงทุนซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์บ่อยครั้งหรือเกินสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้รับค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากการให้บริการการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ดังกล่าว
(8) ไม่นำข้อมูลของผู้ลงทุนไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น
ข้อ 14 ในการขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ ให้บริษัทจัดการ ตัวแทนสนับสนุนและตัวแทนสนับสนุนช่วง เปิดเผยคำเตือนให้ผู้ลงทุนทราบ ดังต่อไปนี้
(1) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ว่า "การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยงผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินที่ได้ลงทุนไป"
(2) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(3) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
(4) คำเตือนเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมซึ่งออกหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์แยกต่างหากจากฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ
(5) คำเตือนในกรณีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัว หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ครบถ้วน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบ
ข้อ 15 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ บริษัทจัดการ ตัวแทนสนับสนุน และตัวแทนสนับสนุนช่วง ต้องให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน และให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ทำความรู้จักกับผู้ลงทุน (know your customer) โดยจะต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของผู้ลงทุน และจัดให้มีบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน (customer's profile) แต่ละรายที่เปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์กับบริษัทจัดการ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(2) ให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน (suitability) โดยประเมินจากปัจจัยต่างๆ ของผู้ลงทุน เช่น วัตถุประสงค์ในการลงทุน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการและข้อจำกัดในการลงทุน
ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการลงทุนในหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ บริษัทจัดการ ตัวแทนสนับสนุนและตัวแทนสนับสนุนช่วงต้องดำเนินการปรับปรุงบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน (customer's profile) ตาม (1) ให้เป็นปัจจุบัน และให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุนตาม (2) ด้วย
ข้อ 16 ในการซื้อหน่วยลงทุนตามกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นครั้งแรกสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแต่ละกรมธรรม์ บริษัทจัดการต้องให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนที่จะยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในเวลาสองวันทำการนับแต่วันที่จองซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ
ข้อ 17 ห้ามมิให้ตัวแทนสนับสนุน และตัวแทนสนับสนุนช่วง เรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวกับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์จากผู้ลงทุนนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องชำระตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดที่ตัวแทนสนับสนุนอาจเรียกได้เนื่องจากการประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
ข้อ 18 ให้ตัวแทนสนับสนุนและตัวแทนสนับสนุนช่วงขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนและในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และในการขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ให้ตัวแทนสนับสนุนและตัวแทนสนับสนุนช่วงจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญพร้อมใบจองซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ หรือใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ให้แก่ผู้ลงทุน
ข้อ 19 บริษัทจัดการต้องกำหนดให้ตัวแทนสนับสนุนหรือตัวแทนสนับสนุนช่วงนำส่งเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ของผู้ลงทุนให้บริษัทจัดการ โดยให้เป็นไปตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่หน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์อยู่ระหว่างการขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกให้นำส่งเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ ภายในสามวันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยเวลาจองซื้อ
(2) ในกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม (1) ให้นำส่งเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์นั้น
ข้อ 20 ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ ให้ตัวแทนสนับสนุนหรือตัวแทนสนับสนุนช่วงชำระเงินดังกล่าว ให้แก่ผู้ลงทุนภายในห้าวันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ เว้นแต่กรณีที่มีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ตาม ข้อ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541
ข้อ 21 ในกรณีตัวแทนสนับสนุนได้จัดให้มีบริการการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตัวแทนสนับสนุนดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม
ข้อ 22 ตัวแทนสนับสนุนและตัวแทนสนับสนุนช่วงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความระมัดระวังเอาใจใส่ในการทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(2) ปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือกับสำนักงานเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
ข้อ 23 ให้ตัวแทนสนับสนุนจัดทำคู่มือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์สำหรับพนักงาน หรือตัวแทนสนับสนุนช่วงที่ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์
top

:: หมวด 2 การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการกำกับดูแลการตั้งตัวแทนสนับสนุนหรือจัดให้มีตัวแทนสนับสนุนช่วง
ข้อ 24 ให้ตัวแทนสนับสนุนดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนดังต่อไปนี้
(1) รับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ที่เกิดจากการกระทำของตัวแทนสนับสนุน พนักงานของตัวแทนสนับสนุนหรือตัวแทนสนับสนุนช่วง และหากเป็นการร้องเรียนด้วยวาจาให้บันทึกการร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ผู้ลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องไว้ก่อนที่ตัวแทนสนับสนุนดังกล่าวจะดำเนินการแก้ไขปัญหา
(2) ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนโดยเร็ว
(3) แจ้งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
(4) เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ให้ตัวแทนสนับสนุนดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ลงทุนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีข้อยุติ
(ข) แจ้งผลการดำเนินการที่สามารถแก้ไขปัญหาให้เป็นที่พอใจของผู้ลงทุนเพื่อให้บริษัทจัดการทราบ หรือแจ้งผลการดำเนินการที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เป็นที่พอใจของผู้ลงทุนเพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีข้อยุตินั้น
(5) สรุปจำนวนข้อร้องเรียนที่สามารถแก้ไขและที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นหมวดหมู่ของข้อร้องเรียน และแจ้งให้กรมการประกันภัยทราบเป็นรายไตรมาสภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาสนั้น
(6) จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนและการดำเนินการดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่มีข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น
ข้อ 25 ในกรณีที่บริษัทจัดการ ตัวแทนสนับสนุน หรือตัวแทนสนับสนุนช่วงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามประกาศนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการต่อบริษัทจัดการดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้มาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2) สั่งให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำ
(3) ภาคทัณฑ์
(4) สั่งพักการอนุฐาตตั้งตัวแทนสนับสนุนหรือตัวแทนสนับสนุนช่วงเป็นระยะเวลาที่กำหนด
(5) สั่งเพิกถอนการอนุญาตตั้งตัวแทนสนับสนุนหรือตัวแทนสนับสนุนช่วง
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานตาม (1) หรือ (2) สำนักงานอาจสั่งพักหรือเพิกถอนตาม (4) หรือ (5) ก็ได้


:: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update