กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กข. 34/2546
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุนสำหรับกองทุนรวมวายุภักษ์ ข้อที่ 1-5

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ เพื่อปฏิรูปแนวทางการลงทุนของกระทรวงการคลังให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจการออก และการลงทุนของประเทศ และเพื่อเพิ่มทางเลือกของประชาชนผู้ออมเงินในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุนสำหรับกองทุนรวมวายุภักษ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 มาตรา 100 วรรคสอง และ มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
"ตัวแทนสนับสนุน" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศ ที่ สน. 49/2544 ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่บริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
"ประกาศ ที่ สน. 49/2544" หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 49/2544 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2544
"กองทุนรวมวายุภักษ์" หมายความว่า กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
"ประกาศ ที่ กน. 3/2544" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 3/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 2 ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์โดยบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุน พนักงานของบริษัทจัดการหรือพนักงานของตัวแทนสนับสนุนซึ่งทำหน้าที่ดังกล่าวจะเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศ ที่ สน. 49/2544 หรือไม่ก็ได้
ให้บริษัทจัดการ ตัวแทนสนับสนุน และพนักงานของบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศ ที่ กน. 3/2544
ข้อ 3 ให้บริษัทจัดการและตัวแทนสนับสนุนดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีพนักงานหรือระบบสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับกองทุนรวมวายุภักษ์ และความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์ โดยต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึงวิธีการเพื่อขอรับข้อมูลดังกล่าวด้วย
(2) กำหนดดูแลให้พนักงานของตนที่ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ให้ข้อมูลตาม (1) แก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และกำกับดูแลให้พนักงานดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ที่ กน. 3/2544
ข้อ 4 ในกรณีที่ตัวแทนสนับสนุนไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) สั่งพักการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด
(3) เพิกถอนการเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
ในกรณีที่ตัวแทนสนับสนุนฝ่าฝืนคำสั่งของสำนักงานตาม (2) สำนักงานอาจสั่งตาม (3) ได้
ข้อ 5[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update