กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กข. 42/2546
:: เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3) ข้อที่ 1-4

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดอันดับกองทุนรวมโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่มิได้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนสามารถ ให้บริการในการจัดอันดับกองทุนรวมได้โดยไม่จำต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว แต่จะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมที่แสดงถึงความสามารถที่จะให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับกองทุนรวมอย่างมีคุณภาพตลอดจนในการให้บริการดังกล่าว จะต้องกระทำอย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรม เป็นกลางและเป็นอิสระ รวมทั้งระมัดระวังโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า "การจัดอันดับกองทุนรวม" ระหว่างบทนิยามคำว่า "ตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน" และคำว่า "สำนักงาน" ใน ข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 22/2544 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544
"การจัดอันดับกองทุนรวม" หมายความว่า การให้คำแนะนำหรือความเห็นเกี่ยวกับคุณค่า หรือความเหมาะสมในการลงทุนของกองทุนรวมเชิงเปรียบเทียบโดยอาจให้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อประกอบการให้ความเห็นด้วยก็ได้
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ ข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 22/2544 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544
"การให้คำแนะนำตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดอันดับกองทุนรวม"
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 2/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 22/2544 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544
" ข้อ 2/1 การให้คำแนะนำในลักษณะของการจัดอันดับกองทุนรวมที่กระทำโดยบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน"
ข้อ 4[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update