กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
   

:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กข. 43/2546
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม ข้อที่ 1-13

เนื่องจากปัจจุบันการลงทุนผ่านกองทุนรวมมีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับการมีข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมในเบื้องต้นเผยแพร่อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนผ่านกองทุนรวมเหล่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดอันดับกองทุนรวม คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้ประกาศยกเว้นให้การจัดอันดับกองทุนรวมไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนสามารถให้บริการแก่ผู้ลงทุนในข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทุนรวมได้มากยิ่งขึ้น โดยการจัดอันดับกองทุนรวมต้องกระทำอย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นอิสระ รวมทั้งด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ว่านี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมโดยไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการดังกล่าวอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
"การจัดอันดับกองทุนรวม" หมายความว่า การให้คำแนะนำหรือความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าหรือความเหมาะสมในการลงทุนของกองทุนรวมเชิงเปรียบเทียบ โดยอาจให้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อประกอบการให้ความเห็นด้วยก็ได้
"บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม" หมายความว่า ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมเป็นทางค้าปกติ ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
"ผู้บริหาร" หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ
"บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ" หมายความว่า กรรมการบริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นโดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบงานในสายงานด้านการจัดอันดับกองทุนรวม
"กรรมการบริหาร" หมายความว่า บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทแทนคณะกรรมการบริษัท
"ผู้อำนวยการฝ่าย" หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับส่วนงานภายในบริษัท
"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
"การจัดอันดับบริษัทจัดการ" หมายความว่า การให้คำแนะนำหรือความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ โดยอาจให้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อประกอบการให้ความเห็นด้วยก็ได้
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 2 ผู้ที่จะประกอบการเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมได้ ต้องขอรับความเห็นชอบและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) แสดงได้ว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการจัดอันดับกองทุนรวมเป็นหลักเกณฑ์ที่มีหลักวิชาการรองรับซึ่งสามารถสะท้อนวัตถุประสงค์ของการจัดอันดับกองทุนรวม และไม่ก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญของข้อมูลการจัดอันดับกองทุนรวมดังกล่าว
(3) มีโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร ขอบเขตการประกอบธุรกิจ และผู้บริหาร ที่เชื่อได้ว่าไม่มีส่วนได้เสียอันอาจก่อให้เกิดขาดความเป็นอิสระในการจัดอันดับกองทุนรวม และสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นกลางและเป็นธรรม
(4) มีผู้บริหารที่ซื่อสัตย์สุจริต และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 3
ข้อ 3 ผู้บริหารของผู้ขอความเห็นชอบตาม ข้อ 2 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลล้มละลาย
(2) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(5) อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพัก หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(6) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
(7) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(8) มีหรือเคยมีพฤติกรรมไม่สุจริตเกี่ยวกับทรัพย์
(9) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทำธุรกรรมที่เอาเปรียบผู้ลงทุนในตลาดทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหลักทรัพย์หรือตลาดทุนโดยรวม
(10) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริง หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบหรือในเอกสารหรือรายงานใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อมิให้กิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชากระทำการใด หรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศที่ออกภายใต้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
ข้อ 4 ในการขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงานตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงานประกาศกำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ
ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งมาชี้แจงส่งต้นฉบับเอกสารหรือสำเนาเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดและหากผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบอีกต่อไป
ข้อ 5 ให้สำนักงานพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ และเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง
ข้อ 6 ในการจัดอันดับกองทุนรวม ให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้ข้อมูลประกอบการจัดอันดับกองทุนรวมที่มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้
(2) จัดอันดับกองทุนรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับกองทุนรวมด้วยความสุจริต เป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นอิสระ รวมทั้งใช้ความระมัดระวังโดยคำนึงถึงผู้รับข้อมูลเป็นสำคัญ
(3) ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดอันดับกองทุนรวม หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับกองทุนรวม และคำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการจัดอันดับกองทุนรวม ตลอดจนแสดงคำเตือนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับกองทุนรวม โดยมีสาระสำคัญของคำเตือนว่า ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนเป็นเพียงข้อมูลหนึ่งที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน ไว้ในเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนรวม
(4) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ชี้แจงอธิบายข้อมูลการจัดอันดับกองทุนรวมเมื่อได้รับการซักถาม
(5) ในกรณีที่มีการใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดประกอบการจัดอันดับกองทุนรวม สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(6) เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับกองทุนรวมและข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาจัดอันดับกองทุน รวมไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันเผยแพร่ข้อมูล ดังกล่าว
(7) ห้ามมิให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมทำการจัดอันดับกองทุนรวมใด หากบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม หรือผู้บริหารของบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับกองทุนรวม หรือบริษัทจัดการนั้นในลักษณะที่จะทำให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมขาดความเป็นธรรมเป็นกลาง และเป็นอิสระในการจัดอันดับกองทุนรวม
(8) ห้ามมิให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมกระทำการใดๆ อย่างไม่เหมาะสมจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ข้อมูล กองทุนรวม บริษัทจัดการ หรือความเชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์หรือตลาดทุนโดยรวม
ข้อ 7 ในกรณีที่บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมมีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับกองทุนรวม และสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ใช้ประกอบการจัดอันดับกองทุนรวม ให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าเป็นลายลักอักษรก่อนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หากสำนักงานไม่ทักท้วงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ หรือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดนั้น ให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการจัดอันดับกองทุนรวมได้
ข้อ 8 ให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารเกี่ยวกับการจัดอันดับกองทุนรวมตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวตามที่สำนักงานกำหนดในการนี้ สำนักงานจะให้ทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแห่งรายงานหรือเอกสารนั้นด้วยก็ได้
ข้อ 9 บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเข้าไปในสถานที่ตั้งของบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม ในระหว่างเวลาทำการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้
ข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมประกอบธุรกิจการจัดอันดับบริษัทจัดการ เว้นแต่ได้แจ้งความประสงค์ในการจัดอันดับบริษัทจัดการต่อสำนักงานตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงานประกาศกำหนด และหากสำนักงานไม่ได้แจ้งเป็นอย่างอื่นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับหนังสือแจ้งพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมสามารถประกอบธุรกิจการจัดอันดับบริษัทจัดการได้ ทั้งนี้ ให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตาม ข้อ 2 ข้อ 6 ข้อ 7 และ ข้อ 8 มาใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจการจัดอันดับบริษัทจัดการโดยอนุโลม
ข้อ 11 ในกรณีที่บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามประกาศนี้ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมกระทำการ แก้ไขการกระทำหรืองดเว้นการกระทำได้
ข้อ 12 ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมใดขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใน ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตาม ข้อ 11 ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) พักการประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบ
(3) เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
ข้อ 13[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update