กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กน. 24/2546
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 9) ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 และ มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (3) ของ ข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(3) ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน รหัสแทนชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่ตัวแทนสนับสนุนได้จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหน่วยลงทุนไว้ หรือคำแถลงว่าได้ออกหน่วยลงทุนนั้นให้ผู้ถือ"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของ ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(2) ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือรหัสแทนชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่ตัวแทนสนับสนุนได้จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหน่วยลงทุนไว้"
ข้อ 3[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update