กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กน. 33/2546
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการผ่อนผันให้กองทุนรวมกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน ข้อที่ 1-6

โดยที่กองทุนเปิดซึ่งเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จำเป็นต้องมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อรองรับการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งในบางช่วงเวลาบริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลหรือในทันที ดังนั้น เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตอันสมควรที่จะไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อกองทุนเปิดมากเกินไป อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ มาตรา 126 (5) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
"ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)" หมายความว่า การขายหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้โดยมีสัญญาที่จะซื้อคืนหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้นั้นตามวันที่กำหนดไว้ในสัญญา
"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นหรือสามารถประกอบธุรกิจได้ตามกฎหมายไทย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารพาณิชย์
(2) บริษัทเงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บริษัทประกันภัย
(6) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นบุคคลตาม (7)
(7) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
(8) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(9) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(10) กองทุนส่วนบุคคล
(11) กองทุนรวม
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 2 ในการจัดการกองทุนเปิด บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนเปิดได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนได้เฉพาะเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิด
(2) เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องนำมาชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(3) จำนวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างสำนักงานอาจผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั้นเอง
(5) จัดทำรายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนั้นภายในสามวันทำการนับแต่วันทำสัญญากู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ข้อ 3 การกู้ยืมเงินตาม ข้อ 2 บริษัทจัดการอาจทำคำขอวงเงินสินเชื่อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั้งต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกินเก้าสิบวัน
ข้อ 4 การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนเปิดตาม ข้อ 2 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดยศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที่สำนักงานยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกินเก้าสิบวัน
ข้อ 5 ให้บริษัทจัดการจัดทำและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด
ข้อ 6[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update