กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กน. 35/2546
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ (ฉบับที่ 2) ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 และ มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ มาตรา 126 (5) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า "ผู้ดูแลผลประโยชน์" ระหว่างบทนิยามคำว่า "ประกาศ ที่ กน. 46/2541" และ "สำนักงาน" ใน ข้อ 1 แห่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 26/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 ดังต่อไปนี้
""ผู้ดูแลผลประโยชน์" หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมวายุภักษ์"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 2 แห่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 26/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 2 การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ นอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ ที่ กน. 46/2541 โดยอนุโลม ยกเว้น ข้อ 24 มิให้นำมาใช้บังคับ"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 แห่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 26/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 5 การลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทรัพย์สินอื่น หรือไปหาดอกผลหรือแสวงหาประโยชน์โดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมวายุภักษ์ ต้องเป็นไปตามอัตราส่วน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สำนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้กองทุนรวมวายุภักษ์เข้าเป็นคู่สัญญาที่กระทรวงการคลังให้สิทธิในการขายทรัพย์สินคืน และเข้าเป็นคู่สัญญาที่ให้สิทธิกระทรวงการคลังในการซื้อทรัพย์สินคืนได้ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน"
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 5/1 และ ข้อ 5/2 แห่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 26/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546
" ข้อ 5/1 การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์และของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ให้บริษัทจัดการดำเนินการ ดังนี้
(1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมวายุภักษ์ และของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ทุกสิ้นวันทำการ
(2) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ์ และมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ของวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ และของวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายในวันทำการถัดจากวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ หรือถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล แล้วแต่กรณี
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์แต่ละชนิด หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ์หารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมวายุภักษ์และของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย
การประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ในตลาดรอง
" ข้อ 5/2 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมวายุภักษ์ให้จ่ายได้จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น หรือจากสำรองการจ่ายเงินปันผล
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมวายุภักษ์ให้บริษัทจัดการประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ โดยให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
(2) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ซื่อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ในตลาดรอง
(3) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ห้ามบริษัทจัดการนำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมวายุภักษ์"
ข้อ 5[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update