กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กน. 39/2546
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ข้อที่ 1-2

โดยที่ พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องกระทำโดยผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ บุคคลที่จะได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลจึงต้องกำหนดให้ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพกฎเกณฑ์ จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ข้อกำหนดดังกล่าวในระยะเริ่มต้นไม่กระทบต่อการจัดหาบุคลากรของบริษัทจัดการ การผ่อนคลายข้อกำหนดดังกล่าวโดยยังคงรักษาหลักการของ พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังข้างต้นไว้จึงอาจทำได้โดยการกำหนดให้ผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับบริหารของบริษัทจัดการ อาจขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลได้หากมีคุณสมบัติที่แสดงถึงความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะประกอบวิชาชีพเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลได้
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ มาตรา 134 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ ข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 24/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
"ในกรณีผู้ขอรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งเป็นผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการฝ่ายที่ดูและรับผิดชอบสายงานที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ ให้บุคคลดังกล่าวได้รับยกเว้นคุณสมบัติตาม (3) และ (5) หากปรากฏว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติประการอื่นที่แสดงถึงความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ ข้อยกเว้นดังกล่าวให้ใช้สำหรับผู้ขอรับความเห็นชอบเพียงรายเดียว และต่อบริษัทจัดการแต่ละแห่ง และให้การยกเว้นสิ้นสุดลงเมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากการดำรงตำแหน่งเช่นว่านั้น"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update