กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันและการทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 และ มาตรา 98 (4) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
"ผู้ประกัน" หมายความว่า ผู้ที่ทำสัญญาประกันเพื่อผูกพันตนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีประกัน
"กองทุนรวมมีประกัน" หมายความว่า กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีบุคคลที่ประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งได้ถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดว่าจะได้รับชำระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามจำนวนเงินที่ประกันไว้
"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
"สถาบันการเงิน" หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
"สถาบันการเงินต่างประเทศ" หมายความว่า บริษัทที่จดทะเบียนและตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการด้านอนุพันธ์ได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น
"อนุพันธ์" หมายความว่า สัญญาที่มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของสินค้าอ้างอิงหรือระดับตัวเลขของตัวแปรอ้างอิง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิง
"สินค้าอ้างอิง" หมายความว่า หลักทรัพย์ เงินตราสกุลใดๆ หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนด
"ตัวแปรอ้างอิง" หมายความว่า อัตราดอกเบี้ย ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ ดัชนีทางการเงินหรือตัวแปรทางการเงินอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนด
"ซื้อขายอนุพันธ์" หมายความว่า เข้าผูกพันตามอนุพันธ์
"ฐานะอนุพันธ์" หมายความว่า ภาระหรือสิทธิอันเนื่องมาจากการซื้อขายอนุพันธ์
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์ที่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำรงเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(2) มีนโยบายและมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการจัดการด้านการปฏิบัติการที่เพียงพอ สำหรับการประกอบกิจการการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน
(3) มีมาตรการควบคุมภายในของการประกอบกิจการการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันที่มีประสิทธิภาพ
ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้จัดส่งรายละเอียดและขอบเขตการประกอบกิจการการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน และหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดใน ข้อ 2 ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงาน และสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตาม ข้อ 3 ต้องดำรงคุณสมบัติตามที่กำหนดใน ข้อ 2 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน
ข้อ 5 ให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อขายอนุพันธ์หรือมีฐานะอนุพันธ์เพื่อตนเองกับสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันได้
ข้อ 6 ในกรณีที่สำนักงานพบว่าบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถปฏิบัติตาม ข้อ 4 หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตาม ข้อ 5 ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์เป็นไป ตามข้อกำหนดดังกล่าวภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด หากบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ให้ถือว่าการอนุญาตของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ 7[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update