กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
:: เรื่อง กำหนดตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 กำหนดตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น รวมทั้งตำแหน่งเลขานุการและรองเลขานุการศาลสูง รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา เลขานุการศาลชั้นต้น เลขานุการศาลชำนัญพิเศษ และเลขานุการ ศาลยุติธรรมประจำภาค นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 32/2546 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 และครั้งที่ 33/2546 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบให้เทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและปรับปรุงการเทียบตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกำหนดให้มีตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และแก้ไขประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 โดยให้ยกเลิกเฉพาะการเทียบตำแหน่งเลขานุการและรองเลขานุการศาลสูง รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา เลขานุการศาลชั้นต้น เลขานุการศาลชำนัญพิเศษ และเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ที่ได้กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว และกำหนดใหม่ให้เหมาะสมตามความจำเป็นแห่งราชการ จึงให้เทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตุลาการตาม มาตรา 11 วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้


ตำแหน่ง ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เทียบกับตำแหน่ง

 ศาลฎีกา

 เลขานุการศาลฎีกา
 รองเลขานุการศาลฎีกา


 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ หรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล


 สำนักประธานศาลฎีกา

 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำ
 สำนักประธานศาลฎีกา รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา


 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล


 ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค

 เลขานุการศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค
 รองเลขานุการศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค


 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น


 ศาลชั้นต้นและศาลชำนัญพิเศษ

 เลขานุการศาลแพ่ง
 เลขานุการศาลอาญา
 เลขานุการศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 เลขานุการศาลอาญากรุงเทพใต้
 เลขานุการศาลแพ่งธนบุรี
 เลขานุการศาลอาญาธนบุรี
 เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 เลขานุการศาลแรงงานกลาง
 เลขานุการศาลภาษีอากรกลาง
 เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 เลขานุการศาลล้มละลายกลาง
 เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค


 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

:: ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ประธานศาลฎีกา ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update