กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการน้ำตาลทราย
:: ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546
:: เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานน้ำตาลผลิตในฤดูการผลิตปี 2545/2546 (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย)

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการน้ำตาลทราย ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานน้ำตาลผลิตในฤดูการผลิตปี 2545/2546 (บัญชีจัดสรรครั้งที่ 3) นั้น
โดยที่ขณะนี้ได้สิ้นสุดการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2545/2546 ดังนั้น เพื่อให้การผลิตน้ำตาลทรายในฤดูการผลิตปี 2545/2546 สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างโรงงานน้ำตาล อาศัยอำนาจตามความในระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542 ว่าด้วยการกำหนดปริมาณน้ำตาลทรายให้โรงงานผลิต ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2542 จึงกำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายที่โรงงานต่างๆ จะต้องทำการผลิตในฤดูการผลิตปี 2545/2546 เสียใหม่ ดังนี้
1. [1] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
2. ให้ยกเลิกการกำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายในฤดูการผลิตปี 2545/2546 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการน้ำตาลทราย ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และให้ใช้ชนิดและปริมาณตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้แทน


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ศิริพล ยอดเมืองเจริญ อธิบดีกรมการค้าภายใน ประธานคณะกรรมการน้ำตาลทราย
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update