แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อพรฎที่ขึ้นต้นด้วย
1. อ่านทั้งหมด 2. ตั้งอำเภอ 3. ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติ
4. ถอนสภาพที่ดิน 5. เบี้ยประชุม 6. แบ่งท้องที่ของกรมปศุสัตว์
7. แบ่งส่วนราชการ 8. เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติ 9. เปลี่ยนชื่อ
10. ประโยชน์ตอบแทน 11. ปิดประชุม 12. เพิกถอนอุทยาน
13. พระราชทานอภัยโทษ 14.   15.  
1. ตั้งอำเภอ ถอนสภาพการเป็นสาธาณสมบัติ Top
1. ตั้งอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา พ.ศ.2547 ข้อมูล
2. ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ.. อ่าน
3. ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่
ต.ทุ่งสุขลาอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พ.ศ.2548
อ่าน
4. ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่
ต.แสนสุขอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2549
ข้อมูล
2. ถอนสภาพที่ดิน Top
1. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.กะไหลอ.ตะกั่วทุ่ง
จ.พังงา พ.ศ.2548
ข้อมูล
2. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.เขาฉกรรจ์อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว พ.ศ.2548
อ่าน
3. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.เขาวัวอ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี พ.ศ.2548
ข้อมูล
4. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ขามทะเลสอ
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา พ.ศ.2549
ข้อมูล
5. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.คลองขุดอ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี พ.ศ.2548
ข้อมูล
6. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.คูเมืองอ.มหาชนะชัย
จ.ยโสธร พ.ศ.2548
ข้อมูล
7. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ชานุมานอ.ชานุมาน
จ.อำนาจเจริญ พ.ศ.2547..
อ่าน
8. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ต้นเปาอ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2547
อ่าน
9. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ตลิ่งชัน.. อ่าน
10. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ตลุกเทียม
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก พ.ศ.2548
ข้อมูล
11. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.นาครัวอ.แม่ทะ
จ.ลำปาง พ.ศ.2548
ข้อมูล
12. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.นาปะขออ.บางแก้ว
จ.พัทลุง พ.ศ.2548
ข้อมูล
13. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.บ้านเม็งอ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น พ.ศ.2548
ข้อมูล
14. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.บ้านหวดอ.งาว จ.ลำปาง
พ.ศ.2547
อ่าน
15. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ปลักแรดอ.บางระกำ
จ.พิษณุโลก พ.ศ.2547
อ่าน
16. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ปากตมอ.เชียงคาน
จ.เลย พ.ศ.2549
อ่าน
17. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.โพธารามอ.โพธาราม
จ.ราชบุรี พ.ศ.2549
ข้อมูล
18. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.โพธิ์ชัย
อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู พ.ศ.2548
ข้อมูล
19. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.มะตูมอ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก พ.ศ.2547
ข้อมูล
20. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ลานกระบือ.. ข้อมูล
21. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.วังกระแจะอ.เมืองตราด
จ.ตราด พ.ศ.2549
ข้อมูล
22. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.วังลึกอ.ศรีสำโรง
จ.สุโขทัย พ.ศ.2547
อ่าน
23. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.สักหลงอ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ.2548
ข้อมูล
24. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.สามเรือนต.พิกุลทอง
อ.เมืองราชบุรี และต.บ้านไร่อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พ.ศ.2549
ข้อมูล
25. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.หนองโกอ.กระนวน
จ.ขอนแก่น พ.ศ.2548
ข้อมูล
26. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.หนองไทรอ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2549
ข้อมูล
27. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.หนองไฮอ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม พ.ศ.2549
ข้อมูล
28. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ห้วงน้ำขาวอ.เมืองตราด
จ.ตราด พ.ศ.2547
อ่าน
29. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา พ.ศ.2547
อ่าน
30. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.หินตั้ง
และต.บ้านลานอ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พ.ศ.2548
ข้อมูล
31. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.แหลมผักเบี้ย
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี พ.ศ.2549
อ่าน
3. เบี้ยประชุม แบ่งท้องที่ แบ่งส่วนราชการ Top
1. เบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2544 ข้อมูล
2. เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 อ่าน
3. เบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกาฉ.6 พ.ศ.2547 อ่าน
4. แบ่งท้องที่ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกเป็นเขตฉ.2 พ.ศ.2545 ข้อมูล
5. แบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองบัญชาการทหารสูงสุดกระทรวงกลาโหม
ฉ.2 พ.ศ.2545
ข้อมูล
6. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองบัญชาการทหารสูงสุดกระทรวงกลาโหม
ฉ.3 พ.ศ.2548
อ่าน
7. แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 อ่าน
4. เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติ เปลี่ยนชื่อ Top
1. เปลี่ยนแปลง สภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ในท้องที่ต.บ้านฉางอ.บ้านฉาง จ.ระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2548
ข้อมูล
2. เปลี่ยนแปลง สภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ในท้องที่ต.บ้านฉางอ.บ้านฉาง จ.ระยอง พ.ศ.2545
ข้อมูล
3. เปลี่ยนแปลง สภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในท้องที่ต.มาบยางพรอ.ปลวกแดง จ.ระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์
ของการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย พ.ศ.2546
อ่าน
4. เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป.. อ่าน
5. เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในท้องที่ต.มาบยางพรอ.ปลวกแดง จ.ระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2549
ข้อมูล
6. เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในท้องที่ต.คลองตำหรุอ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ให้เป็นกรรมสิทธิ์
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2549
ข้อมูล
7. เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในท้องที่ต.บ้านเก่าอ.พานทอง และต.คลองตำหนุ ต.หนองไม้แดงอ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรีให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2548
ข้อมูล
8. เปลี่ยนชื่อ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จ.ปทุมธานี เป็นสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี พ.ศ.2546
อ่าน
9. เปลี่ยนชื่ออ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา พ.ศ.2546 อ่าน
5. ประโยชน์ตอบแทน ปิดประชุม Top
1. ประโยชน์ตอบแทน คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
พ.ศ.2546
อ่าน
2. ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2547 [ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2547] ข้อมูล
3. ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2548 [วันที่ 2 กรกฎาคม 2548] ข้อมูล
4. ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2546 อ่าน
5. ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2547 [ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547] ข้อมูล
6. ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2548 [วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2548] ข้อมูล
7. ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2546 อ่าน
8. ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2547 อ่าน
9. ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2549 [ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549] ข้อมูล
10. ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2549 [วันที่ 10 กันยายน 2549] ข้อมูล
11. ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2549 [วันที่ 28 มิถุนายน 2549] อ่าน
12. ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2549 [วันที่ 31 สิงหาคม 2549] อ่าน
6. เพิกถอนอุทยาน พระราชทานอภัยโทษ Top
1. เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดงบังอี่ บางส่วนในท้องที่ต.ศรีบุญเรืองอ.เมืองมุกดาหารจ.มุกดาหาร พ.ศ.2546 อ่าน
2. เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน ป่าแม่ใจ ป่าขุนวัง แปลงที่สองป่าขุนวังแปลงที่สาม
ป่าขุนวัง แปลงที่หนึ่ง ป่าแม่โป่ง ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย ป่าแม่ต้ำ และป่าแม่นาเรือ บางส่วนในท้องที่
ต.เจริญราษฎร์และต.ศรีถ้อยอ.แม่ใจ จ.พะเยา พ.ศ.2548
ข้อมูล
3. พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2549 [เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายนพ.ศ.2549] อ่าน
4. พระราชทานอภัยโทษ.. อ่าน
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update