แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อพรฎที่ขึ้นต้นด้วย
1. อ่านทั้งหมด 2. สำหรับพลเมือง 3. ส่งออกทีเอส 21
4. ให้ใช้บทบัญญัติ 5. ให้ใช้พรบ. 6. ให้นำราคาปานกลาง
7. ให้มีการเลือกตั้ง 8. ห้ามมิให้นำสัตว์ 9. เหรียญเฉลิมพระเกียรติ
10. โอนกิจการบริหาร 11. โอนกรมป่าไม้ 12. โอนกรรมสิทธิ์ที่วัด
13. โอนที่วัด 14. ออกตามความในประมวลรัษฎากร 15. ออกตามความในประมวลรัษฎากร1
16. ออกตามความในประมวลรัษฎากร2 17. ออกตามความในประมวลรัษฎากร3 18. ออกตามความในประมวลรัษฎากร4
1. สำรับพลเรือน ส่งออกทีเอส 21 Top
1. สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในท้องที่ต.บ้านเก่าอ.พานทอง
และต.คลองตำหนุ ต.หนองไม้แดงอ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2548
ข้อมูล
2. ส่งออกทีเอส 21 พ.ศ.2548 ข้อมูล
2. ให้ใช้บทบัญญัติ ให้ใช้พรบ. Top
1. ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพรบ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับใน ศาลจังหวัด
พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ฉ.17 พ.ศ.2544
ข้อมูล
2. ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพรบ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด
พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ฉ.19 พ.ศ.2549
ข้อมูล
3. ให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แห่งพรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499.. อ่าน
4. ให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แห่งพรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499
บังคับแก่สุนัขและแมว พ.ศ.2545
ข้อมูล
5. ให้ใช้พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก่การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2546
อ่าน
6. ให้ใช้พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 บังคับกับไก่ เป็ด
และห่านในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2549
ข้อมูล
7. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลต.แกดำอ.แกดำ จ.มหาสารคาม พ.ศ.2544 ข้อมูล
8. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลต.กรอกสมบูรณ์อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
พ.ศ.2545
ข้อมูล
9. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลต.ดงเจน กิ่งอ.ภูกามยาวอ.เมืองพะเยาจ.พะเยา พ.ศ.2549 ข้อมูล
10. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลต.ทุ่งกระเชาะอ.บ้านตาก จ.ตาก พ.ศ.2544 ข้อมูล
11. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลต.บ้านโคกอ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ.2547 อ่าน
12. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลต.พลับพลาชัยอ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ พ.ศ.2545 ข้อมูล
13. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลต.โพนทรายอ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ.2544 ข้อมูล
14. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลต.แม่จั๊วะอ.เด่นชัย และเทศบาลต.แม่หล่ายอ.เมืองแพร่
จ.แพร่ พ.ศ.2545
ข้อมูล
15. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลต.สวนดอกไม้อ.เสาไห้ จ.สระบุรี พ.ศ.2545 ข้อมูล
16. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลต.สุคิรินอ.สุคิริน ข้อมูล
17. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลต.บางแห่งในจ.กาญจนบุรี จ.ชัยภูมิ จ.น่าน จ.บุรีรัมย์
จ.สุราษฎร์ธานี และจ.หนองบัวลำภู พ.ศ.2548
ข้อมูล
18. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลต.บางแห่งในจ.กาญจนบุรี จ.ชัยภูมิ จ.พะเยา
จ.อำนาจเจริญ จ.อุดรธานี และจ.อุบลราชธานี พ.ศ.2548
ข้อมูล
19. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลต.บางแห่งในจ.กาฬสินธุ์ จ.ตรัง จ.นครศรีธรรมราช
จ.ปัตตานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ร้อยเอ็ด จ.ลพบุรี จ.สกลนคร และจ.อุดรธานี พ.ศ.2548
ข้อมูล
20. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต.ขามเรียง.. อ่าน
21. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต.ชะแมบอ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2547
อ่าน
22. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต.ท่าไร่อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ.2548
ข้อมูล
23. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต.ทุ่งยาว องค์การบริหารส่วนต.แม่นาเติง.. อ่าน
24. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต.โพธิ์ทองอ.ศรีสมเด็จ
และองค์การบริหารส่วนต.เกาะแก้ว องค์การบริหารส่วนต.ท่าม่วง และองค์การบริหารส่วนต.นาเมือง
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ.2548
ข้อมูล
25. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต.แวงน่างอ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม และองค์การบริหารส่วนต.ต้นธงอ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พ.ศ.2548
ข้อมูล
26. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต.บางแห่งใน จ.กระบี่ จ.สกลนคร
และจ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2548
อ่าน
27. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่อ.บ้านนา จ.นครนายก และอ.แก่งคอยอ.วิหารแดง
จ.สระบุรี พ.ศ.2548
อ่าน
28. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.เมืองขอนแก่น และกิ่งอ.บ้านแฮดอ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น พ.ศ.2549
ข้อมูล
29. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม พ.ศ.2547 อ่าน
30. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พ.ศ.2547 อ่าน
31. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.เมืองเลย จ.เลย พ.ศ.2547 อ่าน
32. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.เมืองเลย จ.เลย พ.ศ.2549 ข้อมูล
33. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา พ.ศ.2547 อ่าน
34. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.แกดำ จ.มหาสารคาม พ.ศ.2547 อ่าน
35. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม พ.ศ.2549 ข้อมูล
36. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พ.ศ.2547 อ่าน
37. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2549 อ่าน
38. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.คอนสารอ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ และอ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น พ.ศ.2547
ข้อมูล
39. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ พ.ศ.2547 อ่าน
40. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.โนนสูง และอ.พิมาย จ.นครราชสีมา พ.ศ.2547 อ่าน
41. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2547 ข้อมูล
42. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู พ.ศ.2549 ข้อมูล
43. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พ.ศ.2547 อ่าน
44. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.บรบือ จ.มหาสารคามฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
45. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น พ.ศ.2549 ข้อมูล
46. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ พ.ศ.2547 อ่าน
47. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.พล จ.ขอนแก่น พ.ศ.2549 ข้อมูล
48. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.แม่สอด จ.ตาก พ.ศ.2547 อ่าน
49. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พ.ศ.2547 ข้อมูล
50. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.วังสะพุง จ.เลย พ.ศ.2547 อ่าน
51. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น พ.ศ.2549 ข้อมูล
52. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู พ.ศ.2549 ข้อมูล
53. ให้ใช้พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 บังคับแก่นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป พ.ศ.2545 ข้อมูล
3. ให้นำราคาปานกลาง ให้มีการเลือกตั้ง Top
1. ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524.. อ่าน
2. ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524
มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2548 พ.ศ.2548
อ่าน
3. ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524.. อ่าน
4. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2549 [19 เมษายน 2549] อ่าน
5. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจ.กาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2548 ข้อมูล
6. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจ.ชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2548 ข้อมูล
7. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจ.นครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2547 อ่าน
8. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจ.พิจิตร แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2547 ข้อมูล
9. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจ.ลพบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2548 ข้อมูล
10. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจ.สุโขทัย แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2548 ข้อมูล
11. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจ.สุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2546 อ่าน
12. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจ.สุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2548 [ในวันที่25 กันยายน พ.ศ.2548] ข้อมูล
13. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตทุ่งครุ.. ข้อมูล
14. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2545 ข้อมูล
15. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2548 ข้อมูล
16. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่างพ.ศ.2547 ข้อมูล
17. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.นครพนม เขตเลือกตั้งที่ 4 และจ.พิจิตร เขตเลือกตั้งที่ 1
แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2549
ข้อมูล
18. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.นนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2546 อ่าน
19. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.พิจิตร เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.สตูล เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.สิงห์บุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 และจ.อุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2548
อ่าน
20. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2546 อ่าน
21. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2547 ข้อมูล
22. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.อุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 พ.ศ.2548
[วันที่ 24 กรกฎาคม 1 พ.ศ.2548]
ข้อมูล
23. ให้มีการเลือกวุฒิสภาจ.สุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2548 [ในวันที่ 25 กันยายนพ.ศ.2548] ข้อมูล
4. ห้ามมิให้นำสัตว์ เหรียญเฉลิมพระเกียรติ Top
1. ห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2547 อ่าน
2. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีฉลอง
สิริราชสมบัติครบ60 ปี พ.ศ.2549
ข้อมูล
5. โอนกิจการบริหาร โอนกรมป่าไม้ Top
1. โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ.2545
ข้อมูล
2. โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.. อ่าน
6. โอนกรรมสิทธิ์ โอนที่วัด Top
1. โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดบุญญวาสวิหาร ต.ท่าใหม่อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ให้แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง
พ.ศ.2548
ข้อมูล
2. โอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดบุ่งวังงิ้ว ต.ป่าเซ่าอ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ให้แก่กรมทางหลวง
พ.ศ.2546
อ่าน
3. โอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดหัวลำโพง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2548
อ่าน
4. โอนที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดวังขอน ต.แม่พุงอ.วังชิ้น จ.แพร่ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2545 ข้อมูล
5. โอนที่วัดวัดเหมืองง่า ต.สันติสุขอ.พาน จ.เชียงราย ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2547 ข้อมูล
7. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการ กำหนดมูลค่า Top
1. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะฉ.386 พ.ศ.2544.. ข้อมูล
2. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะฉ.400 พ.ศ.2545 ข้อมูล
3. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะฉ.419 พ.ศ.2547.. อ่าน
4. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะฉ.449 พ.ศ.2549 อ่าน
5. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะฉ.451 พ.ศ.2549 ข้อมูล
6. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะฉ.455 พ.ศ.2549 ข้อมูล
7. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ.. ข้อมูล
8. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม ซึ่งได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มฉ.430 พ.ศ.2548
ข้อมูล
9. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม ซึ่งได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มฉ.432 พ.ศ.2548
ข้อมูล
8. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม Top
1. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉ.401 พ.ศ.2545 ข้อมูล
2. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉ.402 พ.ศ.2545 ข้อมูล
3. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉ.403 พ.ศ.2545 ข้อมูล
4. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉ.404 พ.ศ.2545 ข้อมูล
5. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉ.408 พ.ศ.2545 ข้อมูล
6. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉ.414 พ.ศ.2546 อ่าน
7. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉ.422 พ.ศ.2547.. อ่าน
8. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉ.448 พ.ศ.2549 อ่าน
9. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉ.464 พ.ศ.2549 อ่าน
9. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร Top
1. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.384 พ.ศ.2544.. ข้อมูล
2. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.388 พ.ศ.2544.. ข้อมูล
3. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.389 พ.ศ.2544.. ข้อมูล
4. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.390 พ.ศ.2544.. ข้อมูล
5. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.392 พ.ศ.2544.. ข้อมูล
6. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.393 พ.ศ.2544.. ข้อมูล
7. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.396 พ.ศ.2545 ข้อมูล
8. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.397 พ.ศ.2545 ข้อมูล
9. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.398 พ.ศ.2545 ข้อมูล
10. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.399 พ.ศ.2545 ข้อมูล
11. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.409 พ.ศ.2545 ข้อมูล
12. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.415 พ.ศ.2546 อ่าน
13. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.417 พ.ศ.2546 อ่าน
14. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.418 พ.ศ.2547 อ่าน
15. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.420 พ.ศ.2547.. อ่าน
16. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.423 พ.ศ.2547.. อ่าน
17. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.424 พ.ศ.2547.. อ่าน
18. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.427 พ.ศ.2548 อ่าน
19. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.428 พ.ศ.2548 อ่าน
20. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.429 พ.ศ.2548 อ่าน
21. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.433 พ.ศ.2548 อ่าน
22. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.434 พ.ศ.2548 อ่าน
23. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.435 พ.ศ.2548 อ่าน
24. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.436 พ.ศ.2548 อ่าน
25. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.437 พ.ศ.2548 ข้อมูล
26. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.438 พ.ศ.2548 ข้อมูล
27. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.439 พ.ศ.2548 ข้อมูล
28. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.441 พ.ศ.2548 ข้อมูล
29. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.442 พ.ศ.2548 ข้อมูล
30. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.443 พ.ศ.2548 ข้อมูล
31. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.444 พ.ศ.2548 ข้อมูล
32. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.445 พ.ศ.2548 ข้อมูล
33. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.446 พ.ศ.2548 ข้อมูล
34. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.447 พ.ศ.2548 ข้อมูล
35. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.450 พ.ศ.2549 อ่าน
36. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.452 พ.ศ.2549 ข้อมูล
37. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.453 พ.ศ.2549 ข้อมูล
38. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉ.456 พ.ศ.2549 ข้อมูล
10. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษี Top
1. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรฉ.405 พ.ศ.2545 ข้อมูล
2. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉ.383 พ.ศ.2544 ข้อมูล
3. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉ.407 พ.ศ.2545 ข้อมูล
4. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉ.416 พ.ศ.2546 อ่าน
5. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉ.440 พ.ศ.2548 ข้อมูล
6. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉ.387 พ.ศ.2544 ข้อมูล
7. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉ.394 พ.ศ.2545 ข้อมูล
8. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉ.421 พ.ศ.2547.. อ่าน
9. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉ.425 พ.ศ.2547.. อ่าน
10. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉ.426 พ.ศ.2547 อ่าน
11. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉ.431 พ.ศ.2548 อ่าน
11. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอ Top
1. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินฉ.385 พ.ศ.2544.. ข้อมูล
2. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินฉ.395 พ.ศ.2545 ข้อมูล
3. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินฉ.406 พ.ศ.2545 ข้อมูล

  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update