แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อพรฎที่ขึ้นต้นด้วย
1. อ่านทั้งหมด 2. แก้ไข 3. การจ่ายเงิน
4. การได้รับเงิน 5. การทำสำมะโน 6. การปฏิบัติหน้าที่
7. การปรับอัตรา 8. การสำรวจ 9. กำหนดกิจการ
10. กำหนดเขตที่ดิน 11. กำหนดเขตพื้นที่ 12. กำหนดงาน
13. กำหนดเงิน 14. กำหนดเงื่อนเวลา 15. กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ
16. กำหนดจำนวน 17. กำหนดตำแหน่ง 18. กำหนดบริเวณที่ดิน
19. กำหนดประเภทสินค้า 20. กำหนดประเภทธุรกรรม 21. กำหนดโรงงาน
22. กำหนดระยะเวลา 23. กำหนดรัฐวิสาหกิจ 24. กำหนดลูกจ้าง
25. กำหนดวัน 26. กำหนดให้คนต่างด้าว 27. กำหนดให้บิดามารดา
28. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ 29. กำหนดให้ผู้มีอาชีพ 30. กำหนดให้สาขา
31. กำหนดให้องค์กร 32. กำหนดหน่วยงาน 33. กำหนดอำนาจ
1. แก้ไข การจ่ายเงินเดือน การได้รับเงิน การทำสำมะโน Top
1. แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2549[วันที่ 15 ตุลาคม 2549] อ่าน
2. แก้ไขบทบัญญัติ ให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป ตามพรบ.ปรับปรุงกระทรวง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
ข้อมูล
3. การจ่ายเงินเดือนเงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 อ่าน
4. การจ่ายเงินเดือนเงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันฉ.4 พ.ศ.2549 อ่าน
5. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการฉ.7 พ.ศ.2547 อ่าน
6. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการฉ.9 พ.ศ.2549 อ่าน
7. การทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2545 ข้อมูล
8. การทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 ข้อมูล
2. การปฎิบัติหน้าที่ การปรับอัตราเงินเดือน การสำรวจ Top
1. การปฏิบัติหน้าที่ และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องทำงานเต็มเวลา.. อ่าน
2. การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2547 อ่าน
3. การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการฉ.2 พ.ศ.2548 อ่าน
4. การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549 อ่าน
5. การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2547 อ่าน
6. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายของรัฐบาล พ.ศ.2546 อ่าน
7. การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2544 ข้อมูล
8. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2548 ข้อมูล
3. กำหนดกิจการ กำหนดเขตที่ดิน กำหนดเขตพื้นที่ Top
1. กำหนดกิจการ เป็นพาณิชยกิจ พ.ศ.2546 อ่าน
2. กำหนดกิจการ อันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
3. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.เกาะเต่าอ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2548 ข้อมูล
4. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.เกาะพระทองอ.คุระบุรี จ.พังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549 อ่าน
5. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.เขวาใหญ่อ.กันทรวิชัย ต.แก้งแกอ.โกสุมพิสัย.. อ่าน
6. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.เขาใหญ่ ต.อ่าวลึกใต้ ต.อ่าวลึกน้อยอ.อ่าวลึก ต.เขาครามต.เขาทอง ต.ทับปริก.. อ่าน
7. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.เขาคราม และต.เขาทองอ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2547 ข้อมูล
8. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.เชียรเขาอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
พ.ศ.2549
อ่าน
9. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.เวียงอ.เชียงแสน จ.เชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2547 อ่าน
10. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.แค ต.น้ำขาวอ.จะนะ ต.พะตงอ.หาดใหญ่ และต.เขามีเกียรติอ.สะเดา จ.สงขลา
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2548
ข้อมูล
11. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.แม่เจ้าอยู่หัวอ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
พ.ศ.2546
อ่าน
12. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.แม่เจ้าอยู่หัวอ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
พ.ศ.2549
ข้อมูล
13. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.แม่ใจอ.แม่ใจ จ.พะเยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2548 ข้อมูล
14. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.แม่ทราย ต.แม่ยางร้อง ต.ร้องกวาง และต.แม่ยางฮ่ออ.ร้องกวางจ.แพร่ ให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549
ข้อมูล
15. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.โคกสะบ้าอ.นาโยง.. อ่าน
16. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.โพธิ์ไทร และต.กระจายอ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549 ข้อมูล
17. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ในควนอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549 ข้อมูล
18. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ไม้ฝาดอ.สิเกา จ.ตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2546 อ่าน
19. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.กะเปอร์ ต.เชี่ยวเหลียง ต.บ้านนา ต.บางหินอ.กะเปอร์ และต.นาคาต.กำพวน.. อ่าน
20. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.กะลาเส ต.เขาไม้แก้ว ต.บ่อหิน ต.เมืองเพชร.. อ่าน
21. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.กะลาเส ต.เขาไม้แก้วอ.สิเกา.. อ่าน
22. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.คลองท่อมใต้ ต.คลองท่อมเหนือ ต.คลองพน และต.ทรายขาวอ.คลองท่อมจ.กระบี่
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2547
ข้อมูล
23. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.คลองปาง ต.หนองบัว ต.เขาไพร ต.ควนเมา และต.หนองปรือ.. อ่าน
24. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.คลองยาง ต.เกาะกลาง ต.เกาะลันตาน้อยอ.เกาะลันตา และต.คลองพนต.ทรายขาว.. อ่าน
25. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ควนโพธิ์อ.เมืองสตูล จ.สตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2546 อ่าน
26. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ควนขนุนอ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549 ข้อมูล
27. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.คันไร่อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2546 อ่าน
28. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.จ.ป.ร. ต.ปากจั่น ต.มะมุ ต.บางใหญ่อ.กระบุรี และต.ทรายแดงอ.เมืองระนอง จ.ระนอง
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549
อ่าน
29. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.จรเข้สามพัน และต.สระยายโสมอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
พ.ศ.2549
อ่าน
30. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ช่องอ.นาโยง จ.ตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549 ข้อมูล
31. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ดงคอน และต.บางขุดอ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2548 ข้อมูล
32. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ดอนตรอ และต.เชียรเขาอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราชให้เป็นเขตโครงการ
จัดรูปที่ดิน พ.ศ.2549
อ่าน
33. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ทับปริก และต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2547 อ่าน
34. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ท่าโรงช้าง ต.บางมะเดื่อ ต.บางเดือน ต.กรูดอ.พุนพิน และต.ถ้ำสิงขรอ.คีรีรัฐนิคม
จ.สุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549
ข้อมูล
35. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ทุ่งแค้ว ต.วังหลวง และต.น้ำรัดอ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2548 ข้อมูล
36. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ธารทอง และต.เจริญเมืองอ.พาน จ.เชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549 อ่าน
37. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.นาดีอ.หนองแสง จ.อุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2545 ข้อมูล
38. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.นาทอง ต.เหล่าบัวบานอ.เชียงยืน และต.หนองบัว ต.เขื่อนต.ยางท่าแจ้ง.. อ่าน
39. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.นาทองอ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2546 อ่าน
40. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.นาท่ามเหนือ ต.น้ำผุด ต.บ้านโพธิ์.. อ่าน
41. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.นาปะขออ.บางแก้ว จ.พัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549 ข้อมูล
42. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.บางเหรียง ต.โคกเจริญ ต.ทับปุดอ.ทับปุด จ.พังงา และต.นาเหนืออ.อ่าวลึก จ.กระบี่
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549
อ่าน
43. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.บางขุดอ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2546 อ่าน
44. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.บางดี ต.นาวง ต.บางกุ้ง ต.วังคีรีอ.ห้วยยอด และต.วังมะปรางเหนือ.. อ่าน
45. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.บ้านใหม่ไชยมงคลอ.ทุ่งเสลี่ยม และต.นาขุนไกรอ.ศรีสำโรงจ.สุโขทัย
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549
ข้อมูล
46. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.บ้านนาอ.ปะเหลียน และต.บ้าหวี.. อ่าน
47. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ปากแจ่มอ.ห้วยยอด ต.น้ำผุดอ.เมืองตรัง.. อ่าน
48. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ป่าพะยอมอ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2548 ข้อมูล
49. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ฟ้าห่วน และต.ค้อวังอ.ค้อวัง จ.ยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549 ข้อมูล
50. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ยางน้อย และต.แห่ใต้อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
พ.ศ.2548
ข้อมูล
51. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ลิปะสะโงอ.หนองจิก จ.ปัตตานี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2547 ข้อมูล
52. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.วังตะแบกอ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549 ข้อมูล
53. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.วังพร้าว ต.นาแส่ง ต.นาแก้วอ.เกาะคา ต.แม่กัวะอ.สบปราบและต.ผาปัง ต.แม่ปุ
ต.แม่พริกอ.แม่พริก จ.ลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549
ข้อมูล
54. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.วังมะปรางเหนือ ต.ท่าสะบ้า ต.เขาวิเศษ ต.วังมะปรางอ.วังวิเศษ.. อ่าน
55. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ศรีสองรักอ.เมืองเลย จ.เลย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2547 ข้อมูล
56. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ส่องดาวอ.ส่องดาว และต.บงเหนืออ.สว่างแดนดิน จ.สกลนครให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
พ.ศ.2549
ข้อมูล
57. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.หนองแดง ต.สำโรง ต.ปอพาน.. อ่าน
58. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.หนองแวงใต้ ต.วานรนิวาสอ.วานรนิวาส และต.วาใหญ่อ.อากาศอำนวยจ.สกลนคร
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549
ข้อมูล
59. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.หนองตรุด และต.นาโต๊ะหมิงอ.เมืองตรัง จ.ตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549 ข้อมูล
60. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.หนองหินอ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549 ข้อมูล
61. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.หนามแท่งอ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2547 อ่าน
62. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ห้วยยั้ง ต.หนองหัววัว ต.ท่าไม้ และต.ถ้ำกระต่ายทองอ.พรานกระต่ายจ.กำแพงเพชร
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549
ข้อมูล
63. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ห้วยยั้งอ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549 ข้อมูล
64. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ห้วยยูงอ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2547 ข้อมูล
65. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.หัวนาคำ ต.ดูนสาด ต.บ้านฝาง ต.หนองโก ต.หนองโนอ.กระนวนจ.ขอนแก่น และ
ต.ทรายทองอ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549
ข้อมูล
66. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.หาดส้มแป้นอ.เมืองระนอง จ.ระนอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2549 อ่าน
67. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงเทศบาล สายซอยเอกชัย 131 ถนนบางบอน5.. อ่าน
68. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงเทศบาล สายซอยประชาอุทิศ 90 พ.ศ.2548 ข้อมูล
69. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนเชิดวุฒากาศ พ.ศ.2548 ข้อมูล
70. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนฉลองกรุง พ.ศ.2547 อ่าน
71. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนพิชัย ตอนเชื่อมระหว่างถนนนคร
ไชยศรีกับสะพานเทพหัสดิน พ.ศ.2547
อ่าน
72. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนรอบ รฟม. และถนนประชาอุทิศ
พ.ศ.2549
ข้อมูล
73. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนศรีนครินทร์ตอนแยกศรีพัฒน์
พ.ศ.2548
ข้อมูล
74. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายกรุงเทพมหานคร– แม่สาย.. อ่าน
75. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1.. อ่าน
76. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102.. อ่าน
77. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 สายต่อเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ควบคุม– ฝาง ตอนอ.แม่ริม –อ.แม่แตง พ.ศ.2548
ข้อมูล
78. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 สายอินทร์บุรี-เชียงใหม่
ที่บ้านดงประโดก พ.ศ.2547
ข้อมูล
79. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายตาก- ขอนแก่น
ตอนบ้านโป่งแค - บ้านกร่าง พ.ศ.2548
ข้อมูล
80. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายตาก-ขอนแก่นที่บ้านหัวทุ่ง
พ.ศ.2547
ข้อมูล
81. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 สายถนนวงแหวนรอบนอก
เมืองเชียงใหม่..
อ่าน
82. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2042.. อ่าน
83. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209.. อ่าน
84. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 สายหนองคาย-
ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม..
อ่าน
85. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2226.. อ่าน
86. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข1 (นครสวรรค์)-ชัยภูมิ..
อ่าน
87. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23.. อ่าน
88. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 สายถนนวงแหวนรอบเมือง
ขอนแก่น..
อ่าน
89. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2348.. ข้อมูล
90. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2414 สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข2348 (บ้านโคกน้อย) บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2108 (บ้านกลาง) พ.ศ.2547
ข้อมูล
91. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด– นครราชสีมา.. อ่าน
92. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3049 สายนครนายก– น้ำตกนางรอง
พ.ศ.2548
ข้อมูล
93. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3051.. อ่าน
94. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1.. อ่าน
95. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309.. อ่าน
96. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3100.. อ่าน
97. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 สายนครปฐม- บรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี) ที่สามแยกจรเข้สามพัน และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข324 สายต่อเขตเทศบาล
เมืองกาญจนบุรีควบคุม - อู่ทอง ที่สามแยกจรเข้สามพัน พ.ศ.2548
ข้อมูล
98. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4.. อ่าน
99. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4.. อ่าน
100. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 สายพนมสารคาม-สัตหีบที่บ้านวังกะจะ.. อ่าน
101. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร-สะเดา(คลองพรวน).. อ่าน
102. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4 (โคกกลอย) - ต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุมรวมทางเลี่ยงเมืองภูเก็ตตอนบ้านหมากปรก- บ้านหยิด
พ.ศ.2548
ข้อมูล
103. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 สายนครศรีธรรมราช-บรรจบทางหลวง แผ่นดินหมายเลข42.. อ่าน
104. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล สายเชื่อม.. อ่าน
105. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล สายเชื่อม.. อ่าน
106. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล สายเชื่อม.. อ่าน
107. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างซอยรัชดาภิเษก32
กับถนนลาดพร้าววังหิน พ.ศ.2548
อ่าน
108. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24สายสีคิ้ว – อุบลราชธานี.. อ่าน
109. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3216 สายแยก
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 340 (แหลมข่อย) – บึงฉวาก ด้านเหนือและด้านใต้ ที่บ้านปากน้ำที่บ้านแหลมสะแก
และที่บ้านแหลมหว้า พ.ศ.2549
ข้อมูล
110. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345.. ข้อมูล
111. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057สายตากใบ – บูเก๊ะตา
(เขตแดน) ตอนบ้านบูเก๊ะตา – บ้านบาโอ๊ะ พ.ศ.2549
อ่าน
112. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066.. อ่าน
113. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112.. อ่าน
114. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างซอยอิสรภาพ21.. อ่าน
115. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนเจริญนครกับซอยสารภี 3
พ.ศ.2549
อ่าน
116. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภชกับ
ถนนนิมิตรใหม่ พ.ศ.2547
อ่าน
117. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนน
พหลโยธิน พ.ศ.2548
ข้อมูล
118. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายทางยกระดับเชื่อมระหว่างอาคารอู่จอด.. อ่าน
119. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนน
พหลโยธิน พ.ศ.2548
ข้อมูล
120. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายเลียบทางรถไฟสายใต้ พ.ศ.2547 อ่าน
121. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 สายเลี่ยงเมืองป่าซางตอนแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (บ้านสะปุ๋ง) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108(บ้านทุ่งแป้ง) พ.ศ.2549
ข้อมูล
122. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 123 สายเลี่ยงเมืองแม่สาย
ตอนบ้านจ้อง – บ้านสันทรายใหม่ พ.ศ.2548
ข้อมูล
123. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1347 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12
(เลี่ยงเมืองสุโขทัย) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1308 พ.ศ.2548
ข้อมูล
124. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3093.. อ่าน
125. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 สายพนมสารคาม-สัตหีบตอนบ้านเนินผาสุข -บ้านมาบเอียง พ.ศ.2547 ข้อมูล
126. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 351 สายแยกทางของกรุงเทพมหานครควบคุม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) - บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (คันนายาว) ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3202.. อ่าน
127. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 357.. อ่าน
128. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066.. อ่าน
129. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร.. อ่าน
130. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7.. ข้อมูล
131. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตคลองเตยเขตพระโขน.. อ่าน
132. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตราชเทวีเขตห้วยขวาง เขตวัฒนา.. อ่าน
133. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตห้วยขวางเขตดินแดง เขตราชเทวี.. อ่าน
134. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตห้วยขวางเขตดินแดง เขตราชเทวี.. อ่าน
135. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบึงกุ่ม เขตบางเขน เขตสายไหมและเขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548
อ่าน
136. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตราชเทวี และเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 อ่าน
137. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2548
อ่าน
138. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.เจ๊ะเห และต.เกาะสะท้อนอ.ตากใบจ.นราธิวาส พ.ศ.2548 ข้อมูล
139. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.เชิงทะเลอ.ถลาง จ.ภูเก็ต พ.ศ.2548 ข้อมูล
140. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.เนินหอมอ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี พ.ศ.2546 อ่าน
141. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.เบตง และต.ยะรมอ.เบตง จ.ยะลา พ.ศ.2547 อ่าน
142. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.เมืองเหนือ และต.โพธิ์อ.เมืองศรีสะเกษจ.ศรีสะเกษ พ.ศ.2547 อ่าน
143. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.เมืองใหม่.. อ่าน
144. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.เวียง ต.รอบเวียง และต.ริมกกอ.เมืองเชียงรายจ.เชียงราย
พ.ศ.2548
ข้อมูล
145. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.เวียงสระ ต.บ้านส้อง ต.ทุ่งหลวง.. อ่าน
146. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.เวียงอ.เชียงของ จ.เชียงราย พ.ศ.2547 อ่าน
147. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.เหนือคลองอ.เหนือคลอง จ.กระบี่ พ.ศ.2547 อ่าน
148. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.เหมืองง่า ต.ในเมือง ต.ต้นธง และต.เวียงยองอ.เมืองลำพูน
จ.ลำพูน พ.ศ.2549
อ่าน
149. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.แม่ปะ และต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก พ.ศ.2549 ข้อมูล
150. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.โคกเคียนและต.บางนาคอ.เมืองนราธิวาสจ.นราธิวาส พ.ศ.2546 อ่าน
151. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.โคกสำโรงอ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี พ.ศ.2548 ข้อมูล
152. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.โจดหนองแก ต.เมืองพล.. อ่าน
153. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.โนนสูง และต.ใหม่.. ข้อมูล
154. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.โพธิไพศาลอ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร.. อ่าน
155. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ในเมือง ต.อิสาณ และต.ชุมเห็ดอ.เมืองบุรีรัมย์จ.บุรีรัมย์
พ.ศ.2549
ข้อมูล
156. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ในเมืองอ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร พ.ศ.2548 ข้อมูล
157. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ในเมืองอ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พ.ศ.2546 อ่าน
158. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ไผ่หูช้าง ต.หินมูล ต.บางหลวง ต.บางเลน.. อ่าน
159. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.คลองกิ่วอ.บ้านบึง จ.ชลบุรี พ.ศ.2546 อ่าน
160. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.คลองสวนพลู ต.เกาะเรียน ต.คลองตะเคียนและต.สำเภาล่ม
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2548
ข้อมูล
161. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.คอหงส์ และต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่จ.สงขลา พ.ศ.2548 ข้อมูล
162. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.คันโช้ง ต.บ้านยาง ต.ท่างาม ต.วัดโบสถ์.. อ่าน
163. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.จองคำอ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน พ.ศ.2547.. อ่าน
164. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ชำผักแพว ต.ท่ามะปราง ต.ชะอม ต.ห้วยแห้งอ.แก่งคอย.. ข้อมูล
165. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ชุมแสง ต.พลงตาเอี่ยม ต.วังจันทร์อ.วังจันทร์ และต.วังหว้า
อ.แกลง จ.ระยอง พ.ศ.2549
ข้อมูล
166. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ดอนไก่ดี และต.คลองมะเดื่ออ.กระทุ่มแบนจ.สมุทรสาคร
พ.ศ.2548
ข้อมูล
167. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ดีลัง ต.พัฒนานิคม ต.หนองบัว ต.ช่องสาริกาต.ชอนน้อย
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และต.หินซ้อนอ.แก่งคอย จ.สระบุรี พ.ศ.2548
อ่าน
168. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ต้นโพธิ์ และต.บางกระบืออ.เมืองสิงห์บุรีจ.สิงห์บุรี พ.ศ.2548 ข้อมูล
169. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ตลาดขวัญ ต.สวนใหญ่ ต.บางศรีเมืองและต.บางกร่าง.. อ่าน
170. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ถ้ำน้ำผุดอ.เมืองพังงา จ.พังงา พ.ศ.2547 อ่าน
171. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ทับเที่ยง ต.บ้านโพธิ์ และต.โคกหล่ออ.เมืองตรัง จ.ตรัง พ.ศ.2547 อ่าน
172. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ท่าพญาอ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ.2546 อ่าน
173. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ท่ามิหรำ ต.ตำนาน และต.ควนมะพร้าวอ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
พ.ศ.2548
ข้อมูล
174. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ท่าหลวง และต.มะขามอ.มะขาม จ.จันทบุรี พ.ศ.2549 ข้อมูล
175. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ท่าอุเทนอ.ท่าอุเทน จ.นครพนม พ.ศ.2547 อ่าน
176. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ทุ่งปรัง ต.เสาเภา ต.ฉลอง ต.เทพราช.. อ่าน
177. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ธานี และต.ปากแควอ.เมืองสุโขทัยจ.สุโขทัย พ.ศ.2547 อ่าน
178. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.นาชะอัง และต.นาทุ่งอ.เมืองชุมพรจ.ชุมพร พ.ศ.2546 อ่าน
179. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.นาชะอัง และต.บางลึกอ.เมืองชุมพรจ.ชุมพร พ.ศ.2546 อ่าน
180. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.บางเลนอ.บางใหญ่ ต.บางกร่างอ.เมืองนนทบุรีและ
ต.บางขุนกองอ.บางกรวย จ.นนทบุรี พ.ศ.2548
ข้อมูล
181. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.บางโฉลง และต.บางปลาอ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
พ.ศ.2549
อ่าน
182. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.บางโฉลง ต.บางปลาอ.บางพลี และต.บางปูอ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2548
อ่าน
183. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.บ้านฉาง ต.บางปรอก ต.บางหลวง ต.บางเดื่อต.บางคูวัด.. อ่าน
184. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ปะเหลียน ต.แหลมสอม และต.ทุ่งยาวอ.ปะเหลียน จ.ตรัง
พ.ศ.2549
ข้อมูล
185. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ป่าแมต ต.ในเวียง และต.นาจักรอ.เมืองแพร่จ.แพร่ พ.ศ.2548 ข้อมูล
186. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก.. อ่าน
187. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ป่าตองอ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พ.ศ.2548 อ่าน
188. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.พรหมณี ต.บ้านใหญ่ และต.วังกระโจมอ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก พ.ศ.2549
อ่าน
189. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.พลา และต.บ้านฉางอ.บ้านฉาง จ.ระยอง พ.ศ.2547 อ่าน
190. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.พิมาน และต.คลองขุดอ.เมืองสตูลจ.สตูล พ.ศ.2546 อ่าน
191. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ยางน้ำกลัดเหนืออ.หนองหญ้าปล้องจ.เพชรบุรี พ.ศ.2546 อ่าน
192. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.รอบเวียง ต.ท่าสาย และต.สันทรายอ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย พ.ศ.2549
ข้อมูล
193. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ราชาเทวะ และต.บางโฉลงอ.บางพลีจ.สมุทรปราการ พ.ศ.2548 อ่าน
194. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ละงู และต.ปากน้ำอ.ละงู จ.สตูล พ.ศ.2549 ข้อมูล
195. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ละหารอ.ปลวกแดง จ.ระยอง พ.ศ.2546 อ่าน
196. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.วังกระโจม ต.ดงละคร ต.ศรีจุฬาอ.เมืองนครนายก.. อ่าน
197. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.วังหลวงอ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ.2549 อ่าน
198. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.วัดไทรย์ และต.นครสวรรค์ตกอ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ พ.ศ.2548
อ่าน
199. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.วิชิต และต.ฉลองอ.เมืองภูเก็ตจ.ภูเก็ต พ.ศ.2548 อ่าน
200. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.วิชิต ต.ตลาดเหนือ และต.ตลาดใหญ่อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต พ.ศ.2548
ข้อมูล
201. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.วิชิต ต.ตลาดเหนือ ต.ตลาดใหญ่และต.รัษฎาอ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต พ.ศ.2548
ข้อมูล
202. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.ศรีสุนทรอ.ถลาง จ.ภูเก็ต พ.ศ.2547 อ่าน
203. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.สวนแตงอ.เมืองสุพรรณบุรี ต.วังน้ำเย็นต.วัดโบสถ์อ.บางปลาม้า.. อ่าน
204. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.สะเดา.. ข้อมูล
205. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.สามต.อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ.2549 ข้อมูล
206. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พ.ศ.2547 อ่าน
207. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.หนองเทาใหญ่ และต.หนองฮีอ.ปลาปากจ.นครพนม
พ.ศ.2549
อ่าน
208. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.หนองปรืออ.บางละมุง จ.ชลบุรี พ.ศ.2548 อ่าน
209. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.หน้าเมือง และต.โสธรอ.เมืองฉะเชิงเทราจ.ฉะเชิงเทรา
พ.ศ.2547
อ่าน
210. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต.หินตั้ง ต.ศรีนาวา ต.บ้านใหญ่อ.เมืองนครนายก.. อ่าน
211. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อ.เบตง จ.ยะลา พ.ศ.2548 ข้อมูล
212. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อ.เมืองเชียงใหม่ และอ.หางดง จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2547 อ่าน
213. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อ.เมืองนครนายกและอ.ปากพลี จ.นครนายก พ.ศ.2546 อ่าน
214. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู พ.ศ.2546 อ่าน
215. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อ.เมืองอุบลราชธานี และอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี
พ.ศ.2548
อ่าน
216. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครและเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547
อ่าน
217. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อ.บางบัวทองอ.บางใหญ่ และอ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี
พ.ศ.2548
ข้อมูล
218. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อ.บางพลีอ.เมืองสมุทรปราการ และอ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2547
อ่าน
219. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่อ.บางบัวทองอ.บางใหญ่ และ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548
อ่าน
220. กำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ ในท้องที่แขวงปากคลองภาษีเจริญ.. อ่าน
221. กำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ ในท้องที่ต.ชำผักแพวต.ท่ามะปราง ต.ชะอม.. ข้อมูล
222. กำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ 72 จังหวัด พ.ศ.2549 อ่าน
223. กำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่ต.เกาะช้าง.. อ่าน
224. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2547 อ่าน
225. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.เลย พ.ศ.2546 อ่าน
226. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2546 อ่าน
227. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.จันทบุรี พ.ศ.2545 ข้อมูล
228. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.ชลบุรี พ.ศ.2545 ข้อมูล
229. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.ชัยภูมิ พ.ศ.2546 อ่าน
230. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.ตราด พ.ศ.2546 อ่าน
231. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.นครพนม พ.ศ.2546 อ่าน
232. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.นครราชสีมา พ.ศ.2545 ข้อมูล
233. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ.2546 อ่าน
234. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.บุรีรัมย์ พ.ศ.2546 อ่าน
235. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.ปราจีนบุรี พ.ศ.2546 อ่าน
236. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.พิษณุโลก พ.ศ.2546 อ่าน
237. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ.2546 อ่าน
238. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.ลำปาง พ.ศ.2545 ข้อมูล
239. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.ลำพูน พ.ศ.2547 อ่าน
240. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.สงขลา พ.ศ.2546 อ่าน
241. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2547 อ่าน
242. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.สมุทรสงคราม พ.ศ.2545 ข้อมูล
243. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.สมุทรสาคร พ.ศ.2546 อ่าน
244. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ.2547 อ่าน
245. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2547 อ่าน
246. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จ.ลำพูน พ.ศ.2547 อ่าน
247. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2547 อ่าน
248. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ.2547 อ่าน
4. กำหนดงาน กำหนดเงิน กำหนดเงื่อนเวลา Top
1. กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำฉ.4 พ.ศ.2548 อ่าน
2. กำหนดงานในอาชีพและวิชาที่ห้ามคนต่างด้าวทำฉ.2 พ.ศ.2536 อ่าน
3. กำหนดงานในอาชีพและวิชาที่ห้ามคนต่างด้าวทำฉ.3 พ.ศ.2543 อ่าน
4. กำหนดเงินเดือนเงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครข้าราชการ
การเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งฉ.8 พ.ศ.2549
ข้อมูล
5. กำหนดเงินเดือนเงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานครและกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งฉ.7 พ.ศ.2548 ข้อมูล
6. กำหนดเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมือง
พัทยาเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.2548
อ่าน
7. กำหนดเงินประจำตำแหน่งเงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของประธานสภาเมืองพัทยารองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยาฉ.2 พ.ศ.2548 อ่าน
8. กำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2548 อ่าน
9. กำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ข้อมูล
10. กำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544 ข้อมูล
11. กำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2546 อ่าน
12. กำหนดเงื่อนเวลายกเลิกพรฎ.จัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2520 พ.ศ.2547 อ่าน
5. กำหนดเจ้าหน้าที่ กำหนดจำนวน กำหนดตำแหน่ง Top
1. กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ.. อ่าน
2. กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อมูล
3. กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อมูล
4. กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ อ่าน
5. กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ.2542..
อ่าน
6. กำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ.2546 อ่าน
7. กำหนดจำนวนที่ตั้งเขตศาล และวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาคฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
8. กำหนดจำนวนที่ตั้งเขตศาล และวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาคฉ.3 พ.ศ.2548 ข้อมูล
9. กำหนดจำนวนที่ตั้งเขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอุทธรณ์ภาคฉ.8 พ.ศ.2548 ข้อมูล
10. กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2529 อ่าน
6. กำหนดบริเวณ กำหนดประเภทสินค้า กำหนดประเภทธุรกรรม Top
1. กำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำปาด ป่าปากห้วยฉลอง ป่าห้วยสีเสียดป่าคลองตรอนฝั่งขวา.. อ่าน
2. กำหนดบริเวณที่ดินป่าวังด้วนและป่าห้วยยาง และเกาะใกล้เคียงในท้องที่ต.ห้วยทราย ต.คลองวาฬ
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์และต.ห้วยยางอ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2548
ข้อมูล
3. กำหนดบริเวณที่ดินป่าวังด้วนและป่าห้วยยาง และเกาะใกล้เคียงในท้องที่ต.ห้วยทราย.. ข้อมูล
4. กำหนดบริเวณที่ดินป่าสนทะเล ป่าเขารวก ป่าเขาเมือง และบริเวณหาดในยาง ในท้องที่ต.ไม้ขาว.. อ่าน
5. กำหนดประเภท สินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรสามิตฉ.3 พ.ศ.2545 ข้อมูล
6. กำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมาย ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ.2549
อ่าน
7. กำหนดโรงงาน กำหนดระยะเวลา กำหนดรัฐวิสาหกิจ Top
1. กำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 อ่าน
2. กำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ.2546 อ่าน
3. กำหนดระยะเวลาการมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง พ.ศ.2545 ข้อมูล
4. กำหนดระยะเวลาการมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง พ.ศ.2549 อ่าน
5. กำหนดรัฐวิสาหกิจ ที่พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ไม่ใช้บังคับ พ.ศ.2544 ข้อมูล
8. กำหนดลูกจ้าง กำหนดวันเปิด Top
1. กำหนดลูกจ้าง ตาม ม.46 แห่งพรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 พ.ศ.2545 ข้อมูล
2. กำหนดลูกจ้างตามมาตรา 4 (6) แห่งพรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533ฉ.2 พ.ศ.2549 ข้อมูล
3. กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ในศาลจ.กาฬสินธุ์ ศาลจ.น่าน ศาลจ.พัทลุงศาล
จ.มุกดาหาร ศาลจ.เลย ศาลจ.สกลนคร ศาลจ.สมุทรสงคราม ศาลจ.หนองคาย ศาลจ.อุตรดิตถ์
และศาลจ.อุทัยธานี พ.ศ.2548
ข้อมูล
4. กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจ.สุรินทร์ พ.ศ.2547 อ่าน
5. กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดกระบี่ ศาลจังหวัดชัยนาท ศาลจังหวัดชุมพร.. อ่าน
6. กำหนดวันเปิดทำการศาลจ.ทองผาภูมิ พ.ศ.2548 [3 ตุลาคม 2548] ข้อมูล
7. กำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดเกาะสมุย พ.ศ.2549 ข้อมูล
8. กำหนดวันเปิดศาลศาลจ.เทิงและศาลจ.เดชอุดม พ.ศ.2545 ข้อมูล
9. กำหนดให้คนต่างด้าว กำหนดให้บิดามารดา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ Top
1. กำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจบางประการในราชอาณาจักร ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521ฉ.3 พ.ศ.2548
อ่าน
2. กำหนดให้บิดามารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข.. อ่าน
3. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมภายนอกอาคารติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดิน
โดยตรงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2549
ข้อมูล
4. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2544 ข้อมูล
5. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าน้ำผ่านร้อนทันทีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2548 ข้อมูล
6. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
7. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ.2547
อ่าน
8. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่น
ที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2549
ข้อมูล
9. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตารีดไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2548 ข้อมูล
10. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
11. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐานฉ.2 พ.ศ.2549 อ่าน
12. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐานฉ.3 พ.ศ.2544 ข้อมูล
13. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานทั่วไป
และงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2545
ข้อมูล
14. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบแผ่นหนา และแผ่นบางสำหรับ
งานถังก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2545
ข้อมูล
15. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์ต้องเป็น
ไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547
ข้อมูล
16. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางที่ต้านการกัดกร่อน
ได้ดีในบรรยากาศต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2545
ข้อมูล
17. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางสำหรับ
งานโครงสร้างรถยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2545
ข้อมูล
18. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนาและแผ่นบาง
ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2544
ข้อมูล
19. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ.2547
อ่าน
20. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2548 อ่าน
21. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ.2549
อ่าน
22. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้ขีดไฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2549 อ่าน
23. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2548 ข้อมูล
24. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2544 ข้อมูล
25. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทะไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2548 ข้อมูล
26. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2545 ข้อมูล
27. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 ข้อมูล
28. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2549 ข้อมูล
29. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2544 ข้อมูล
30. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ.2547
อ่าน
31. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2545 ข้อมูล
32. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2548 ข้อมูล
33. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซักฟอกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
34. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฝักบัวอาบน้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2545 ข้อมูล
35. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ.2547
อ่าน
36. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
37. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
38. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2542 อ่าน
39. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
40. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตช์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
41. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดัน
ไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2549
ข้อมูล
42. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2548 ข้อมูล
43. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกซิเจนการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
10. กำหนดให้ผู้มีอาชีพ กำหนดให้สาขา กำหนดให้องค์การ Top
1. กำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและอุตสาหกรรมสัตว์น้ำมาจดทะเบียน
ตามพรบ.การประมง พ.ศ.2490ฉ.5 พ.ศ.2546
อ่าน
2. กำหนดให้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพรบ.การประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ.2542 พ.ศ.2545
ข้อมูล
3. กำหนดให้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพรบ.การประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ.2542ฉ.2 พ.ศ.2549
ข้อมูล
4. กำหนดให้สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตาม
พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 พ.ศ.2545
ข้อมูล
5. กำหนดให้สาขากิจกรรมบำบัดเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพรบ.การประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ.2542 พ.ศ.2545
ข้อมูล
6. กำหนดให้สาขาจิตวิทยาคลินิกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพรบ.การประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ.2542 พ.ศ.2546
อ่าน
7. กำหนดให้สาขารังสีเทคนิคเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพรบ.การประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ.2542 พ.ศ.2545
ข้อมูล
8. กำหนดให้องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นทบวงการชำนัญพิเศษ
ตามความในพรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษ
ในประเทศไทย พ.ศ.2504
ข้อมูล
11. กำหนดหน่วยงาน กำหนดอำนาจ Top
1. กำหนดหน่วยงานของรัฐ ตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ฉ.4 พ.ศ.2544 ข้อมูล
2. กำหนดหน่วยงานของรัฐ ตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ฉ.5 พ.ศ.2545 ข้อมูล
3. กำหนดหน่วยงานของรัฐ ตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ฉ.8 พ.ศ.2546 อ่าน
4. กำหนดหน่วยงานของรัฐ ตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ฉ.9 พ.ศ.2547 อ่าน
5. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ฉ.10 พ.ศ.2548 อ่าน
6. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ฉ.11 พ.ศ.2549 อ่าน
7. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ฉ.12 พ.ศ.2549 ข้อมูล
8. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ฉ.9 พ.ศ.2547 อ่าน
9. กำหนดอำนาจสิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน พ.ศ.2544 ข้อมูล
10. กำหนดอำนาจสิทธิ และประโยชน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ.2546 อ่าน
11. กำหนดอำนาจสิทธิ และประโยชน์ของบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2548 อ่าน

  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update