กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-7


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้ทำการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนต่อนโยบายของรัฐบาลทั่วราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ สถิติ พ.ศ. 2508 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2546"
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 พระราชกฤษฎีกานี้ให้มีอายุสิบปี
มาตรา 4 ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายของรัฐบาล เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายของรัฐบาลและการบริหารงานของรัฐบาล รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลและการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาและกำหนดนโยบายของประเทศ
มาตรา 5 เขตท้องที่ที่จะทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
มาตรา 6 ให้หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในเขตท้องที่ตาม มาตรา 5 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครัวเรือนหรือสถานประกอบการตัวอย่าง เป็นผู้ซึ่งจะต้องกรอกรายการหรือให้ข้อมูลในใบแบบหรือใบกำหนดข้อถาม
"หัวหน้าครัวเรือน" หมายความว่า เจ้าบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร แต่ถ้าบ้านใดมีหลายครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกันให้หมายความรวมถึง บุคคลผู้ซึ่งแต่ละครอบครัวนั้นยอมรับให้เป็นหัวหน้าครอบครัวของตนด้วย
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ ตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลักๆ ของรัฐบาลว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรต้องการปรับปรุงอย่างไร แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อรัฐบาลจะได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายของรัฐบาล และการบริหารงานของรัฐบาล รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาและกำหนดนโยบายของประเทศ และโดยที่ มาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติ สถิติ พ.ศ. 2508 บัญญัติให้การสำรวจเพื่อปฏิบัติการตามโครงการสถิติใดให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update