กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-5


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาต ให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 45 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2546"
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เฉพาะเขตอันมีปริมณฑลดังต่อไปนี้ เป็นพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
(1) พื้นที่บริการที่ 1 (ย่านถนนรมย์บุรี)
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางถนนรมย์บุรี ฟากตะวันออก ตรงจุดที่ศูนย์กลางสามแยกที่ซอยสุชาติ - นคร บรรจบกับถนนรมย์บุรี

ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนรมย์บุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร

ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนธานี ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางสามแยกที่ถนนธานี บรรจบกับศูนย์กลางถนนสมรรถการ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 45 เมตร

ด้านใต้
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนธานี ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนธานี ฟากเหนือ ตรงจุดตัดกับขอบทางถนนรมย์บุรี ฟากตะวันออก

ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนรมย์บุรี ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือบรรจบกับจุดที่ 1
(2) พื้นที่บริเวณที่ 2 (ย่านถนนธานี)
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนธานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร ตรงจุดตัดกับแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนอินจันณรงค์

ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนธานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนอินจันณรงค์ ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนอินจันณรงค์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร ตรงจุดตัดกับแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนธานี

ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนอินจันณรงค์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนธานี ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนธานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร ตรงจุดตัดกับแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนอินจันณรงค์

ด้านใต้
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนธานี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านถนนอินจันณรงค์ ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนอินจันณรงค์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร ตรงจุดตัดกับแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนธานี

ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนอินจันณรงค์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนนธานี บรรจบกับจุดที่ 1
ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และสถานบริการที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ สมควรกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update