กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-5


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาต ให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2546"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี ให้เฉพาะเขตอันมีปริมณฑลดังต่อไปนี้ เป็นพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่ตรงจุดที่ขอบทางถนนแจ้งพัฒนา ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางซอยแจ้งพัฒนา ซอย 2 ฟากใต้

ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นเลียบขอบทางซอยแจ้งพัฒนา ซอย 2 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางซอยแจ้งพัฒนา ซอย 2 ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนแจ้งพัฒนาตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 270 เมตร

ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นขนาน ระยะ 270 เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งพัฒนา ไปทางทิศใต้ ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนปราจีน - ตคาม ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนแจ้งพัฒนา ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 270 เมตร

ด้านใต้
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนปราจีน - ตคาม ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ขอบทางถนนปราจีน - ตคาม ฟากเหนือ บรรจบกับขอบทางถนนแจ้งพัฒนาฟากตะวันออก

ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนแจ้งพัฒนา ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับจุดที่ 1
ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และสถานบริการที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี สมควรกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update