กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-5


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2546"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ให้เฉพาะเขตอันมีปริมณฑลดังต่อไปนี้ เป็นพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางถนนพระองค์ขาว ซอย 4 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ขอบทางถนนพระองค์ขาว ซอย 4 ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมิตรภาพ) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 88.25 เมตร

ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมิตรภาพ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนพระองค์ขาว ซอย 8 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ขอบทางถนนพระองค์ขาว ซอย 8 ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมิตรภาพ) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 88.13 เมตร
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นตรงเลียบขอบทางถนนพระองค์ขาว ซอย 8 ฟากตะวันตก ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนพระองค์ขาว ซอย 8 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งบรรจบกับขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมิตรภาพ) ฟากเหนือ
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นตรงเลียบขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมิตรภาพ) ฟากเหนือ ผ่านถนนพระองค์ขาว ซอย 8 และถนนพระองค์ขาว ซอย 18 ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนพระองค์ขาว ซอย 18 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งบรรจบกับขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมิตรภาพ) ฟากเหนือ
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นตรงเลียบขอบทางถนนพระองค์ขาว ซอย 18 ฟากตะวันออก ถึงจุดที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนพระองค์ขาว ซอย 18 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ขอบทางถนนพระองค์ขาว ซอย 18 ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมิตรภาพ) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 87.28 เมตร
จากจุดที่ 5 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมิตรภาพ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนพระองค์ขาว ซอย 28 และถนนพระองค์ขาว ซอย 30 ถึงจุดที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนพระองค์ขาว ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ขอบทางถนนพระองค์ขาว ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมิตรภาพ) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 85.11 เมตร

ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 6 เป็นเส้นตรงเลียบขอบทางถนนพระองค์ขาว ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมิตรภาพ) ถึงจุดที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมิตรภาพ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 100 เมตร

ด้านใต้
จากจุดที่ 7 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมิตรภาพ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนนศรีวิสุทธาราม ถึงจุดที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนแสนพลพ่าย ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมิตรภาพ) ฟากใต้ บรรจบกับขอบทางถนนแสนพลพ่าย ฟากตะวันออก ระยะ 87.88 เมตร

ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 8 เป็นเส้นตรงเลียบขอบทางถนนแสนพลพ่าย ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมิตรภาพ) เลียบขอบทางถนนพระองค์ขาว ซอย 4 ฟากตะวันออก บรรจบกับจุดที่ 1
ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และสถานบริการที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก สมควรกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update