กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-5


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาต ให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2546"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้เฉพาะเขตอันมีปริมณฑลดังต่อไปนี้ เป็นพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
(1) พื้นที่บริเวณที่ 1
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนท่าปรง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) ฟากตะวันออก ระยะ 100 เมตร

ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนท่าปรง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนท่าปรง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) บรรจบกับศูนย์กลางถนนท่าปรง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 303.41 เมตร

ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นขนานระยะ 280 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนท่าปรงถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนท่าปรง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) บรรจบกับศูนย์กลางถนนท่าปรง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ 292.14 เมตร

ด้านใต้
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนท่าปรง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) ฟากตะวันออกตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนท่าปรง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) ฟากตะวันออก ระยะ 100 เมตร

ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นเลียบขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับจุดที่ 1
(2) พื้นที่บริเวณที่ 2 (ย่านแยกอ้อมน้อย)
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) บรรจบกับขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออก ระยะ 180.22 เมตร

ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นเลียบขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต้ไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต้ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) บรรจบกับขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออก ระยะ 511.51 เมตร

ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นขนานระยะ 460 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 460 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ 560.12 เมตร

ด้านใต้
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 160 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ 248.24 เมตร

ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นขนานระยะ 160 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบกับจุดที่ 1
(3) พื้นที่บริเวณที่ 3 (ย่านเพชรเกษม 124)
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางซอยเพชรเกษม 126 ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับแนวขอบทางซอยเพชรเกษม 126 ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางซอยเพชรเกษม 126 ฟากตะวันออก ระยะ 100 เมตร

ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออก ผ่านคลองอ้อมน้อย ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางซอยเพชรเกษม 124 ฟากตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับแนวขอบทางซอยเพชรเกษม 124 ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางซอยเพชรเกษม 124 ฟากตะวันตก ระยะ 100 เมตร

ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นเลียบขอบทางซอยเพชรเกษม 124 ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ บรรจบกับแนวขอบทางซอยเพชรเกษม 124 ฟากตะวันตก

ด้านใต้
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นเลียบขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ บรรจบกับแนวขอบทางซอยเพชรเกษม 126 ฟากตะวันออก

ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นเลียบขอบทางซอยเพชรเกษม 126 ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับจุดที่ 1
(4) พื้นที่บริเวณที่ 4 (ย่านพุทธมณฑลสาย 4)
จุดที่ 1 คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย 4) ฟากตะวันออก ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับแนวขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย 4) ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย 4) ฟากตะวันออก ระยะ 400 เมตร

ด้านเหนือ
จากจุดที่ 1 เป็นเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย 4) บรรจบกับแนวเส้นขนาน ระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)

ด้านตะวันออก
จากจุดที่ 2 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย 4) ไปทางทิศใต้ ถึงจุดที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย 4) บรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)

ด้านใต้
จากจุดที่ 3 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย 4) ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากแนวขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย 4) ฟากตะวันออก บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย 4) ฟากตะวันออก ระยะ 100 เมตร

ด้านตะวันตก
จากจุดที่ 4 เป็นเส้นเลียบขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑล สาย 4) ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับจุดที่ 1
ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และสถานบริการที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร สมควรกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update