กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา ประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-8


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา ประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2546"
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชกฤษฎีกานี้
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
"ประธานกรรมการ" หมายความว่า ประธานกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
มาตรา 4 ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นรายเดือนตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 5 ในกรณีที่เดือนใดไม่มีการประชุม ให้งดจ่ายประโยชน์ตอบแทนของเดือนนั้น
ในกรณีที่เดือนใดมีการประชุม แต่ประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการผู้ใดไม่เคยเข้าร่วมประชุมในการประชุมของเดือนนั้น ให้งดจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ไม่เคยเข้าร่วมประชุมดังกล่าวสำหรับการประชุมของเดือนนั้น
มาตรา 6 การเบิกประโยชน์ตอบแทน ให้เบิกจ่ายจากสำนักงานศาลยุติธรรม
มาตรา 7 ประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการซึ่งประชุมร่วมกันตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 4 และให้นำความใน มาตรา 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 8 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 และเนื่องด้วย มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติ ให้คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลได้รับประโยชน์ตอบแทน ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update