กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหินตั้ง ตำบลศรีนาวา ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก และตำบลเกาะหวาย ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-6


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหินตั้ง ตำบลศรีนาวา ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก และตำบลเกาะหวาย ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบายน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน ตามโครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับ มาตรา 5 วรรคสาม และ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลหินตั้ง ตำบลศรีนาวา ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก และตำบลเกาะหวาย ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2546"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสี่ปี
มาตรา 4 ให้อธิบดีกรมชลประทานเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 5 เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่ตำบลหินตั้ง ตำบลศรีนาวา ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก และตำบลเกาะหวาย ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบายน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน ตามโครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในท้องที่ตำบลหินตั้ง ตำบลศรีนาวา ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก และตำบลเกาะหวาย ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อประโยชน์ในการเก็บกักน้ำไว้ใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนช่วยบรรเทาอุทกภัย ในการนี้สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจ และเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update