กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ต้องทำงานเต็มเวลาในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-7


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการปฏิบัติหน้าที่ และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ต้องทำงานเต็มเวลาในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 71/8 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ต้องทำงานเต็มเวลาในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2546"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชกฤษฎีกานี้
"กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" หมายความว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องทำงานเต็มเวลาในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
มาตรา 4 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ให้นำระเบียบว่าด้วยการลาที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับแก่การลาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม โดยให้ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในทุกกรณี
มาตรา 5 การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมายแล้ว ให้เป็นไปตามที่จะได้หารือร่วมกันระหว่างประธาน กรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความร่วมมือและการช่วยเหลือคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ให้เกิดความสำเร็จในภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นสำคัญ
มาตรา 6 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนในอัตราเดือนละแปดหมื่นบาท
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับได้รับค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
มาตรา 7 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ต้องทำงานเต็มเวลาในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกำหนดให้กรรมการดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งตาม มาตรา 71/8 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 บัญญัติให้การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ต้องทำงานเต็มเวลาในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update