กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชกฤษฎีกา เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดงบังอี่บางส่วนในท้องที่ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-4


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ ป่าดงบังอี่บางส่วนในท้องที่ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดงบังอี่บางส่วน ในท้องที่ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2546"
มาตรา 2[1] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดงบังอี่บางส่วนในท้องที่ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ออกจากการเป็นอุทยานแห่งชาติตามที่กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดงบังอี่ ในท้องที่ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลคำอาฮวน ตำบลนาสีนวน ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร และตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2531 ภายในแนวเขตที่เพิกถอนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ขอให้กันพื้นที่บางส่วนในเขตอุทยานแห่งชาติป่าดงบังอี่ ที่ทับซ้อนกับวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (ร้าง) ในท้องที่ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 66 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา เพื่อแก้ปัญหาความต้องการของประชาชน ในการที่จะบูรณะซ่อมแซมวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (ร้าง) ให้พัฒนาเจริญรุ่งเรือง เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (ร้าง) ออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติมุกดาหารแล้ว สมควรเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวออกจากการเป็นอุทยานแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update